Bodemkunde

2018-2019

Doel vak

Het begrijpen van de bodemvormende factoren (klimaat, moedermateriaal,
drainage, tijd) en bodemvormende processen in gematigde gebieden zoals
die tot uiting komen in de gevormde bodemhorizonten van de bodems
in Nederland.

Inhoud vak

Bodemvormende processen: veenvorming, humusaanrijking, ontkalking,
verbruining, podzolisatie, kleiverplaatsing, gley, kattenkleivorming.
Het systeem voor bodemclassificatie voor Nederland: geschiedenis,
algemene concepten, opbouw van het systeem, differentiërende kenmerken,
diagnostische horizonten. De bodems van Nederland: voorkomen, genese,
onderlinge relaties binnen en tussen de bodemordes, relatie tot
geologie, geomorfologie en hydrologie. Inleiding op het
FAO-bodemclassificatiesysteem, als voorbereiding op het Veldproject
Aardoppervlak (AB_1079).
Classificatie van reeds beschreven bodems, benoeming van
bodemhorizonten, beschrijving en classificatie van bodems met behulp
van lakprofielen.

Onderwijsvorm

8 x 2 uur college, 5 x 3 uur practicum, 1 dagexcursie of digitale tour
naar het
International Soil Reference and Information Centre te Wageningen (1
dagdeel) en het Wekeromse Zand (1 dagdeel).

Toetsvorm

multiple choice examen.
Bonuspunten voor practicum opdrachten

Literatuur

W.P. Locher & H. de Bakker, 1990, Bodemkunde van Nederland. Deel 1 en 2.

Doelgroep

2e jaars studenten Aardwetenschappen, richting Aardoppervlak; 2e jaars
studenten Aarde en Economie

Overige informatie

Voorkennisadvies: Systeem Aarde (AB_450067) en Eigenschappen van
gesteenten (AB_450010)

Algemene informatie

Vakcode AB_450091
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. C. Kasse
Examinator dr. C. Kasse
Docenten dr. C. Kasse

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Excursie, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: