Inleiding in de anorganische geochemie

2018-2019

Doel vak

Het verkrijgen van inzicht in de grondbeginselen van de scheikunde van
natuurlijke processen aan het aardoppervlak en het leren toepassen van
deze kennis bij het oplossen van relevante vraagstukken.

Inhoud vak

Centraal staan de principes en toepassingen van chemische reacties
tussen vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, doorgaans dus tussen
mineralen en waterige oplossingen. De cursus bouwt voort op de aanzet
die hiertoe in het eerste jaar is gegeven. De cursus behandelt de
noodzakelijke scheikundige theorie en past die toe op natuurlijke
processen. In deze cursus worden o. a. de principes behandeld van
thermodynamica, mineraal stabiliteitsdiagrammen, kleimineralen, oxidatie
en reductie reacties, kinematiek van chemische reacties, stabiele en
radioactieve isotoopsystemen, menging en mixing. De student leert
kwantitatieve voorspellingen te maken over de uitkomst van
chemische reacties in een breed spectrum van geologische processen.
Specifieke geochemische aspecten die in deze cursus aan bod komen, zijn:
A) verwering
B) grootschalige cycli
C) water en atmosfeer
D) milieu en gezondheid

Onderwijsvorm

Hoorcollege (17 * 2 u), werkcolleges (17 * 1u 45 min) en zelfstudie (17
* 3 u). Informatie via Canvas

Toetsvorm

Tentamen (70%), deeltoetsen (10%), werkcollegeverslag (20%)

Literatuur

G. Faure, Principles and Applications of Geochemistry, Prentice-Hall,
Inc. 2nd edition 1998, pp. 600.
Tutorials via Canvas,
Syllabus in Powerpoint via Canvas

Doelgroep

2e jaar BSc AAW + Geoarcheologie, 3e jaar BSc AE, premaster Hyrologie.

Aanbevolen voorkennis

Middelbare school scheikunde op VWO niveau.
1e jaar BSc AAW Scheikunde
1e jaar BSc AE Natuurwetenschappen.

Algemene informatie

Vakcode AB_450336
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. C.J. Beets
Examinator dr. C.J. Beets
Docenten prof. dr. W. van Westrenen
dr. C.J. Beets
prof. dr. J.R. Wijbrans
prof. dr. G.R. Davies

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: