Revalidatie

2018-2019

Doel vak

Na het volgen van deze cursus
• Is de student bekend met relevante begrippen, concepten en modellen
uit de revalidatie, ook in de context van arbeidsreïntegratie en
hulpmiddelproblematiek.
• Toont de student inzicht in de problematiek van speciale groepen in de
context van revalidatie.
• Is de student in staat tot een kritische analyse van een probleem uit
de revalidatie, arbeidsreïntegratie of hulpmiddelproblematiek.

Inhoud vak

Revalidatie is te omschrijven als 'het gecoördineerd en gecombineerd
gebruik van maatregelen op medisch, sociaal, arbeidstechnisch en
onderwijskundig terrein die de gehandicapte op de voor hem/haar optimale
plaats in de samenleving moet helpen'. Bij uitstek een
multidisciplinaire teamprestatie. In deze cursus zullen verschillende
aspecten van deze multidisciplinaire aanpak besproken worden, waarbij de
verschillende disciplines aan bod komen bij het revalidatieproces van
o.a. mensen met een dwarslaesie en niet-aangeboren hersenletsel.
Daarnaast zal de vraag worden gesteld welke consequenties een
functionele beperking heeft voor o.a. arbeidsparticipatie en
hulpmiddelgebruik. De (mogelijke) rol van de bewegingswetenschapper
binnen de revalidatie zal ook bediscussieerd worden.

Onderwijsvorm

Deze module bestaat uit twee onderdelen: enerzijds een reeks
bijeenkomsten (hoorcolleges, een workshop en een bezoek aan een
revalidatiecentrum) anderzijds is er een groepsopdracht. De cursusomvang
is 6 ects (168u), waarvan de uren per student als volgt zijn verdeeld
over beide onderdelen: collegebijeenkomsten (14x2u), workshops en bezoek
revalidatiecentrum (12u), tentamen (2u), de uitwerking van de
groepsopdracht
(78u), plus tot slot de college- en tentamenvoorbereiding (48u). De
groepsopdracht wordt uitgevoerd in viertallen, waarin de
wetenschappelijke onderzoekscyclus wordt uitgewerkt en doorlopen aan de
hand van een typisch probleem in de context van de
revalidatie. De opdracht wordt afgerond met een werkstuk en een referaat
tijdens een reeks afsluitende colleges.

Toetsvorm

Toetsing vindt plaats aan de hand van de praktijkopdracht (werkwijze en
verslag) en een afsluitend schriftelijk meerkeuzetentamen. Beide
onderdelen tellen voor 50% in het eindoordeel, waarbij de deelcijfers
niet lager mogen zijn dan een 4.5 (afgerond). De collegestof en
hand-outs en een aantal hoofdstukken uit het boek Revalidatie voor
Volwassenen vormen het tentamenmateriaal.

Literatuur

J.H.B. Geertzen, G.G. Vanderstraeten & J.S. Rietman. Revalidatie voor
volwassenen. Jaar 2014. ISB 9023250796.
Handouts en reader.

Overige informatie

Er wordt uitgegaan van latente kennis rond revalidatie op het nivo van
het 1ste & 2 de jaar van de opleiding bewegingswetenschappen (Inleiding
Bewegen en Gezondheid, Pathologie van het Bewegen en de readers)

Afwijkende intekenprocedure

De indeling van werkgroepen/(computer)practica/tutorgroepen etc. vindt plaats via Canvas.

Algemene informatie

Vakcode B_REVAL
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator prof. dr. T.W.J. Janssen
Examinator prof. dr. T.W.J. Janssen
Docenten prof. dr. T.W.J. Janssen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: