Training en Prestatie

2018-2019

Doel vak

De student heeft kennis van de principes die aan (fysieke en mentale)
training ten grondslag (kunnen) liggen en van de relaties tussen
trainingsprogramma's en trainingseffecten. Daarnaast kan men begrippen
zoals specificiteit, beperkende factoren, coping, arousal, en
overtraining interpreteren. Tevens heeft de student kennis van
vermogensvergelijkingen en hoe het trainen van techniek invloed hierop
kan uitoefenen en daarmee de prestatie kan beïnvloeden. De student heeft
kennis van psychologische modellen over de invloed van psychologische
variabelen op gedrag en prestatie en kent diverse interventiemethoden om
deze variabelen te beïnvloeden. De student is in staat om
wetenschappelijke kennis te kunnen vertalen naar de sportpraktijk en
heeft inzicht in zowel de mogelijkheden als problemen die daarmee
gepaard gaan.

Inhoud vak

Training is een middel om het prestatievermogen van mens (en dier)
systematisch te beïnvloeden. Uitgaande van een bepaalde begintoestand
(die overigens zelden als volstrekt ongetraind is aan te duiden) wordt
door middel van trainingsprogramma’s getracht een bepaald
trainingseffect te bewerkstelligen. Naast de fysieke capaciteiten spelen
de psychologische capaciteiten en vaardigheden van een sporter een
belangrijke rol tijdens het leveren van prestaties. Een mentaal sterk
persoon met een VO2max van 40ml/min/kg zal nooit een marathon winnen,
maar een fysieke topper die “choked” op belangrijke sportmomenten ook
niet.
De exacte relatie tussen het trainingsprogramma en het trainingseffect
is echter niet geheel (of soms geheel niet) duidelijk. Over training
bestaat een hoeveelheid (wetenschappelijke) kennis, terwijl in de
dagelijkse praktijk ook ervaring een belangrijk uitgangspunt vormt voor
de inhoud van trainingsprogramma’s.
Vandaar dat in de cursus zal worden nagegaan wat op feitelijke gegevens
berust en dus als bewezen beschouwd kan worden en wat vooralsnog
onbewezen moet worden geacht.
In de cursus wordt ingegaan op de toepassing van wetenschappelijke
kennis in de (top-)sport praktijk. Op welke wijze kunnen sporters
profiteren van de wetenschap? Maar ook: welke praktische problemen en
bezwaren zijn er; wat zijn de discrepanties tussen wetenschap en
praktijk? De aanpak die in deze cursus gehanteerd wordt is uitgesproken
multidisciplinair; zowel de (toepassing van) biofysica als
sportpsychologie in de prestatiesport komen aan bod.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, Practica en Werkgroepen

Toetsvorm

Toetsing vindt plaats middels een (open vragen) tentamen en een
schrijfopdracht.

Literatuur

• McArdle, Katch & Katch. Exercise Physiology, 8th Edition. Lippincott
Williams & Wilkins, Baltimore, MD, 2013
• Bakker, F.C. & Oudejans, R.R.D, Sportpsychologie. Nieuwegein: Arko
Sports Media 2012
• Diverse wetenschappelijke artikelen

Overige informatie

De cursus Training en Prestatie bouwt voort op de kennis opgedaan
tijdens de eerstejaars cursussen Inleiding Inspanningsfysiologie en
Bewegen, gezondheid en sportstimulering.

Deelname aan het tentamen is alleen mogelijk indien de student aan de
aanwezigheidsplicht bij de practica en werkgroepen heeft voldaan én
actief heeft deelgenomen. Daarnaast dient de student de uitgewerkte
opdrachten n.a.v. de werkgroepen te hebben ingeleverd.

Aanbevolen voorkennis

Basiskennis fysiologie; basiskennis sportpsychologie; basiskennis
biomechanica (met name het onderdeel "vermogen")

Algemene informatie

Vakcode B_TRAINING
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. M.J. Hofmijster
Examinator dr. M.J. Hofmijster
Docenten dr. M.J. Hofmijster
dr. R.I. Hutter

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum*, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.