Wetenschapsgeschiedenis en -filosofie

2018-2019

Doel vak

Aan het eind van de cursus kan de student…
- De bewegingswetenschappen in een historisch perspectief plaatsen;
- Kritisch reflecteren op teksten;
- Algemene schrijfvaardigheden toepassen in een wetenschappelijk
verslag.
- Enkele dominante visies op de ontwikkeling van wetenschappelijke
kennis (logisch positivisme, Poppers kritisch rationalisme, Kuhns
paradigmatheorie, Bauers knowledge-filter) beschrijven en deze toepassen
op de bewegingswetenschappen;
- Argumentatieve vaardigheden toepassen in een debat en in schriftelijke
opdrachten;
- Een ethische casus beschouwen.

Inhoud vak

Wanneer je de historische achtergrond van een bewegingswetenschappelijk
probleem kent, begrijp je waar het vandaan komt en kun je het in een
breder perspectief plaatsen. De verschillende vakgebieden binnen de
bewegingswetenschappen roepen bovendien filosofische vragen op:
bijvoorbeeld naar vrije wil of determinisme, naar de manier waarop
kennis wordt geproduceerd en de beperkingen daarvan. Ook de vraag naar
de samenhang tussen de verschillende vakgebieden in de
bewegingswetenschappen leidt tot filosofische vragen: hoe verhouden ze
zich tot elkaar? Zijn er verschuivingen te constateren in de loop van de
tijd? Ligt een geïntegreerde theorie over beweging in het verschiet, of
is dat niet wenselijk? In dit vak maak je kennis met deze
wetenschapshistorische en –filosofische aspecten van de
bewegingswetenschappen.
In periode 4 geven gastdocenten inzicht in de historische ontwikkeling
van enkele vakgebieden van de bewegingswetenschappen, waaronder
fysiologie, biomechanica en perceptie. Daarnaast werk je aan een
wetenschappelijk werkstuk.
In periode 5 leer je de 20e eeuwse wetenschapsfilosofie kennen. Je maakt
kennis met de Logisch positivisten, Poppers kritisch rationalisme en
Kuhns paradigmatheorie. Bovendien schrijf je een beschouwing over een
ethische casus én oefen je argumenteren in een debat.
Bij dit vak wordt veel aandacht besteed aan argumentatie en
schrijfvaardigheden, omdat die van groot belang zijn voor je vorming als
wetenschapper. Er zijn diverse schrijfopdrachten waardoor je je
uitdrukkingsvaardigheden oefent. Je krijgt daarop feedback van je
medestudenten en van docenten.

Onderwijsvorm

-Hoorcolleges wetenschapsgeschiedenis en –filosofie.
-Werkcolleges in groepen van max. 20 studenten. Aanwezigheid is
in periode 4 verplicht; bij afwezigheid moet je een vervangende opdracht
maken.
-Zelfstudie: lezen literatuur, maken opdrachten in tweetallen en -
individueel, voorbereiden dispuut.

Toetsvorm

Het eindcijfer bestaat uit verschillende onderdelen, die verdeeld zijn
over de periode 4 en 5. Je moet alle opdrachten hebben gemaakt.
De cijfers voor de opdrachten tellen als volgt mee voor het eindcijfer:
- Wetenschappelijk werkstuk: 30%
- Samenvattende reflecties: 20%
- Ethische casus: 10%
- Presentatie argument in dispuut: 10%
- Opdracht/tentamen wetenschapsfilosofie: 30%

Tevens dien je te hebben voldaan aan het onderdeel peer review bij het
wetenschappelijk werkstuk.

Literatuur

- Klassieke teksten uit de bewegingswetenschappen (worden via Canvas
bekend gemaakt)
- Boek:
A.Halsema & E. Koster, Hoezo wetenschap? Korte inleiding
wetenschapsfilosofie bewegingswetenschappen. Amsterdam: VU-University
Press, 2012

Overige informatie

De werkcolleges worden verzorgd door juniordocenten.

Algemene informatie

Vakcode B_WETGSFIL
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. I.M. van Hilvoorde
Examinator dr. I.M. van Hilvoorde
Docenten dr. I.M. van Hilvoorde
drs. B.L. van Keeken

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: