Management van innovaties

2018-2019

Doel vak

De doelen van de cursus Management van Innovaties zijn dat onze
studenten:
• Verschillende vormen van management en innovatie op verschillende
niveaus kennen.
• De centrale concepten, mechanismen en theorieën van innovatieprocessen
en innovatiemanagement kennen.
• De belangrijkste actoren en hun onderlinge relaties in de
(inter)nationale medische innovatie-arena kennen.
• Verschillende manieren kennen om de ontwikkeling van innovaties te
beïnvloeden.
• Theoretische kennis, modellen en concepten kunnen beschrijven en
toepassen op casussen uit de praktijk om innovatieprocessen te
beschrijven en te evalueren.
• Verbanden kunnen leggen tussen de theorie over innovaties en het
innoveren in de praktijk, zodat zij aanbevelingen kunnen geven om
innovatieprocessen te verbeteren en te implementeren, tegen de
achtergrond van de actuele uitdagingen in de gezondheidszorg.

Overige cursusdoelen:
• Je leert praktische onderzoeksvaardigheden, zoals het formuleren van
een onderzoeksvragen, de methodiek van een onderzoek, het uitvoeren van
een literatuurstudie, kritisch analyseren, argumenteren, plannen en
schriftelijk/mondeling presenteren.
• Je leert projectmatig samenwerken in teams en feedback te geven en
ontvangen.
• Je leert wat de oorzaken zijn van de complexiteit van
innovatieprocessen in de zorg.
• Met deze cursus kun je je verder oriënteren op je huidige opleiding
zodat je kunt bepalen of het vakgebied binnen (nog) binnen je interesse
ligt.

Inhoud vak

Als student met een biomedische of gezondheidswetenschappelijke
achtergrond krijg je in je latere carrière ongetwijfeld te maken met
medische innovaties. Het gaat om technologische innovaties (nieuwe
medicijnen, big data), zorginnovaties (preventie, efficiëntere
zorgprocessen), en systeeminnovaties (financiering en nieuwe
samenwerkingsverbanden).
Bij deze innovaties spelen verschillende actoren een rol, zoals
wetenschappers, beleidsmakers, verzekeraars, zorgverleners, industrie en
patiënten. De verschillende perspectieven van deze actoren beïnvloeden
het slagen van innovatieprocessen - maar maken innoveren niet
eenvoudiger...
In deze cursus wordt ingegaan op verschillende voorbeelden van
innovaties en innovatieprocessen, de rol van de actoren daarin en de
managementaspecten.
We bespreken verschillende theoretische inzichten in het managen van
medische innovaties: technologisch, managementstrategieën,
samenwerkingsvormen, financiële aspecten, adoptiefactoren en remmende
factoren zoals concurrentie en ‘gevestigde belangen’.
In kleine en intensief begeleide groepen krijg je vervolgens de opdracht
om een medische innovatie (een technologische, zorg- of
systeeminnovatie, mak je zelf kiezen) te analyseren met de theorieën en
inzichten uit de cursus. Na de analyse maak je met je groep een
projectplan waarin je een voorstel doet tot verbetering van deze
innovatie en je presenteert het resultaat in de vorm van een poster.

Onderwijsvorm

Colleges (h): 25 uur (25 contacturen)
Werkcolleges (w): 10 uur (10 contacturen)
Werk aan groepsopdracht (pro): 70 uur (2 contacturen presentatie)
Zelfstudie en tentamen: 55 uur

Toetsvorm

Toetsing
Tentamen (T) met multiple choice vragen (digitale afname)
Verslag projectopdracht (V)
Presentatie projectopdracht (Pres)

Academische Vaardigheden
a. Schrijfvaardigheden: verslag projectopdracht
b. Presentatievaardigheden: posterpresentatie projectopdracht, pitches
in werkcolleges
c. Engels in: lesmateriaal en verzamelen informatie voor projectopdracht
d. Onderzoeksvaardigheden: onderzoeksopzet / informatie verzamelen /
data verzamelen / data analyse / data interpretatie
e. Oordeelsvorming: evalueren van innovatieprocessen
f. Anders, namelijk: projectmatig werken en groepsevaluatie


Weging
Tentamen (T): 50%
Opdracht (O): 50% (15% individueel functioneren in groep, 20% rapport,
15% posterpresentatie)
Alle onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.
Er is geen compensatiemogelijkheid. Een onvoldoende rapport kan worden
gerepareerd met een ‘resit’, een onvoldoende poster met een vervangende
opdracht.

Vereiste voorkennis

Er zijn geen specifieke vereisten voor deelname

Literatuur

Literatuur wordt via Canvas digitaal beschikbaar gesteld.

Doelgroep

Keuzecursus voor bachelorstudenten Biologie, Biomedische Wetenschappen /
Biomedical Sciences, Gezondheidswetenschappen, derdejaars studenten
Gezondheid & Leven.
Speciaal aanbevolen voor studenten die de masteropleiding Management,
Policy Analysis and Entrepreneurship, of de differentiatie International
Public Health binnen de masteropleidingen Health Sciences of Biomedical
Sciences willen gaan volgen.

Overige informatie

Docenten en organisaties:
Dr. Theo Groen (Athena Instituut VU)
Dr. Seda Yalcin ((Athena Instituut VU))
Prof. Dr. Eric Claassen (Athena Instituut VU)
Gastdocenten

Algemene informatie

Vakcode AB_470195
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator drs. ing. E.M. Janse
Examinator dr. T.P. Groen
Docenten dr. T.P. Groen
dr. J.F.H. Kupper

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: