Kopstukken II

2018-2019

Doel vak

Studenten verwerven: 1. kennis en inzicht in grondvragen van de
filosofie; 2. kennis en inzicht in de grondgedachten van een aantal
hoofdfiguren uit de filosofische geschiedenis van de 17e-20e eeuw; 3.
inzicht in verbanden en verschillen tussen de belangrijkste stromingen
in de moderne en hedendaagse wijsbegeerte.
Studenten oefenen: 1. de vaardigheid om teksten uit de filosofische
geschiedenis te bestuderen en kritisch te beschouwen; 2. academisch
oordeelsvermogen; 3. argumentatieve vaardigheden; 4. mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Inhoud vak

In dit vak worden een aantal grote denkers uit de filosofische
geschiedenis van de 17e tot en met de 20e eeuw behandeld die een
onuitwisbare invloed hebben uitgeoefend op het filosofische denken in
het algemeen en het denken over wetenschap en cultuur in het bijzonder.
Achtereenvolgens komen aan de orde: Descartes, Hume, Kant, Hegel,
Nietzsche, Heidegger, Arendt, Wittgenstein en Foucault.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsvorm

Protocol over de primaire literatuur (20%); tussentoets over moderne
filosofie met essayvragen (40%); eindtoets over hedendaagse filosofie
met essayvragen (40%). Er geldt een verplichte aanwezigheid van 80% bij
de colleges in deel I en 80% in de colleges van deel II omdat anders de
leerdoelen niet kunnen worden bereikt.

Literatuur

Handboek: Selectie uit A. Braeckman, B. Raeymakers, G. van Riel,
Wijsbegeerte. Leuven: Lannoo Campus, 2010 of latere editie. H.J. Störig,
Geschiedenis van de filosofie (editie 2000 of later). Primaire
literatuur (ongeveer 30 pagina's per werkcollege). Nadere informatie
volgt via Canvas.

Doelgroep

Minor studenten Filosofie.

Overige informatie

Deze module maakt onderdeel uit van de Universiteitsminor Filosofie.

Algemene informatie

Vakcode W_BA_KOPII
Studiepunten 6 EC
Periode P2+3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.M. Halsema
Examinator dr. J.M. Halsema
Docenten dr. C.H. Krijnen
dr. J.M. Halsema

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: