Spaans en Nederlands in contrast

2018-2019

Doel vak

1) De student leert strategieën die nodig zijn voor het uitoefenen van
het vertalersberoep.
2) De student leert (culturele) informatie op te zoeken die hij nodig
heeft om een Spaanse tekst te begrijpen en zo waarheidsgetrouw mogelijk
door te geven.
3) De student leert Spaanse taalvaardigheid (structuren & betekenis) te
herkennen en interpreteren en deze voor een Nederlands publiek door te
geven.
4) De student leert kritisch naar een vertaling te kijken en zich ervoor
te verantwoorden.

Vaardigheidsdoel:
1) Identificeren van grammaticale en lexicale kwesties die een
vertaalprobleem kunnen opleveren.
2) Het analyseren van deze vertaalproblemen en deze zo effectief
mogelijk oplossen.
3) Uit kunnen leggen waarom en hoe de student tot een besluit is gekomen
met behulp van taalkundige argumentatie/ literatuur
4) De opgebouwde Spaanse taalvaardigheid toepassen om een nieuwe
Nederlandse tekst zo waarheidsgetrouw mogelijk te produceren, rekening
houdend met andere aspecten zoals: teksttype, functie of publiek.
5) Vertalingen beoordelen.

Inhoud vak

Binnen het studieprogramma van de BA CIW spelen twee thema ́s een
belangrijke rol in de leerlijnen, namelijk de relatie met de
beroepspraktijk en de internationalisering. In het vak Spaans en
Nederlands in contrast kunnen studenten zich voorbereiden op een
vervolgopleiding als vertaler; tegelijkertijd kan de student zich
internationaal oriënteren en voldoet hij ook aan de eindterm “heeft
kennis van en inzicht in de structuur en functie van geschreven en
gesproken teksten (in het Nederlands en een moderne vreemde taal) en
enig inzicht in hun historische/culturele achtergrond. De student is in
staat de structuur en functie van geschreven, gesproken en digitale
teksten systematisch te analyseren”. Tijdens de colleges wordt aandacht
besteed aan bovengenoemde aspecten: analyse van teksten, stijl en
functie van teksten en culturele verschillen zullen een prominente rol
spelen.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (2 uur per week), met verplichte aanwezigheid.

Toetsvorm

De colleges worden afgesloten met een schriftelijk tentamen dat voor 80%
van het eindcijfer telt en een eindopdracht die voor 20% telt. Het doel
van deze opdracht is het leren beoordelen van een vertaling. Je krijgt
tijdens het eerste college een Spaanse tekst en de bijhorende
Nederlandse vertaling. In de loop van de periode leer je om een
vertaling kritisch te bekijken. In het werkstuk ga je de brontekst
analyseren en met de doeltekst contrasteren. Uiteindelijk geef je een
beoordeling van de vertaling. Beide onderdelen moeten met een voldoende
worden afgesloten.

Vereiste voorkennis

Je moet de tweedejaarsvakken van de BA CIW: Spaans en internationale
communicatie
gevolgd hebben.

Literatuur

Linn, S. & Slager M. (2007). Vertalen uit het Spaans, Tekst en Uitleg.
Bussum, Uitgeverij Coutinho.

Doelgroep

Derdejaarsstudenten Bachelor CIW, afstudeerrichting Spaans en
Internationale Communicatie.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar van de
afstudeerrichting Spaans en Internationale Communicatie. Er geldt een
verplichte aanwezigheid. Studenten mogen max. 2 keer zonder kennisgeving
afwezig zijn. Als ze niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht dan mogen
zij niet deelnemen aan het tentamen.

Algemene informatie

Vakcode L_HABACIW302
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator R.A.M. van den Heerik MA
Examinator R.A.M. van den Heerik MA
Docenten R.A.M. van den Heerik MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: