Organisatie en Antropologie

2018-2019

Doel vak

Kennis en inzicht - De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) formele organisaties als een object van Antropologische studie;
(2) het veld van Organisatieantropologie.

Toepassing - De student(e) is in staat om:
(3) in korte tijd een concreet organisatievraagstuk analyseren m.b.v.
een antropologisch begrippenapparaat;
(4) antropologische kennis en inzichten vertalen naar concrete
beleidsadviezen en oplossingen.

Communicatie - De student(e) bezit:
(5) de competentie om mondeling en schriftelijk verslag doen van een
onderzoek naar een organisatie.

Inhoud vak

In dit vak ligt de focus op organisaties. Daaronder vallen niet alleen
overheidsinstellingen en niet-gouvernementele organisaties, maar ook
bedrijven. Het doel van dit vak is tweeledig. Wij benaderen organisaties
als een object van studie – d.w.z. als specifiek terrein binnen de
antropologie. Daarnaast onderzoeken wij hoe antropologen een bijdrage
kunnen leveren aan het oplossen van problemen of vraagstukken waar
organisaties mee worstelen. Het uitgangspunt hierbij is dat inzicht in
de interne dynamiek van een organisatie belangrijk is bij het doen van
onderzoek in opdracht van die organisatie.
Op papier zien de meeste organisaties er gestructureerd uit, maar de
praktijk is vaak weerbarstiger. De formele doelstellingen van een
organisatie kunnen verschillen van de informele doelen van onderdelen of
individuen binnen een organisatie. Uiteenlopende doelstellingen kunnen
leiden tot conflicten en zelfs tot het geheel vastlopen van
organisaties. Organisaties kunnen een eigen cultuur ontwikkelen –
compleet met rituelen, omgangsvormen en symboliek –, die de samenhang
bevordert en de bestaande orde in stand houdt. Tegelijkertijd hebben
mensen in een organisatie hun eigen culturele bagage. Culturele
verscheidenheid kan zowel een verrijking van een organisatie zijn als
een belemmering voor een soepele sociale interactie. Machtsverhoudingen,
formeel en informeel, gebaseerd op formele positie, gender, leeftijd,
etniciteit en andere factoren, werken door bij elke activiteit binnen
een organisatie. Al deze kwesties (verborgen doelstellingen,
bedrijfscultuur, cultuurverschillen, macht) lenen zich uitstekend voor
antropologisch onderzoek.
Het ontwikkelen van een Antropologisch perspectief op organisaties én op
de toegevoegde waarde van antropologie voor organisaties bereidt
studenten voor op een mogelijke stage, (opdracht-) onderzoek of een
latere werkplek.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit een combinatie van interactieve colleges,
werkgroepen en practica.

Toetsvorm

Schriftelijke opdrachten, groepspresentatie en onderzoeksverslag
inclusief
beleidsaanbevelingen.

Literatuur

Wordt t.z.t. bekendgemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS).

Doelgroep

Tweedejaars studenten in de bachelor Culturele Antropologie en
Ontwikkelingssociologie.

Overige informatie

Dit vak is onderdeel van het facultaire programma Social Sciences for
Society (SS4S). Het vak begint als twee wekelijks studielint in P4 en
P5. In P6 gaan studenten voltijds aan de slag.

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd in je persoonlijk rooster in VUnet in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB, je moet wel intekenen voor het vak met de overige bijbehorende vakonderdelen!

Aanbevolen voorkennis

Ethnographic research methodology; Onderzoekspracticum.

Algemene informatie

Vakcode S_OA
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. E.W. Bal
Examinator dr. E.W. Bal
Docenten dr. E.W. Bal

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.