Inleiding in de Koran en Soenna

2018-2019

Doel vak

De student kent op hoofdlijnen de ontstaansgeschiedenis, de indeling en
de thematiek van de Koran en de Hadith. Dat wil zeggen dat de student:
• beknopt uitleg kan geven over visies op de geschiedenis van de
Goddelijke openbaring in het algemeen en de openbaring van de Koran aan
de profeet Mohammed in het bijzonder;
• de ontstaansgeschiedenis, de verzameling en de verspreiding van
de Koranische tekst in hoofdlijnen kent;
• de westerse discussies en kritiek i.v.m de historische
ontwikkeling van de tekst van de Koran kent en hierop kan reageren op
een wetenschappelijke manier;
• de algemene kenmerken, inhoud, stijl en historische context van
de Koran in hoofdlijnen kent;
• fundamentele kennis omtrent de terminologie van de
Koranwetenschappen (en basiskennis van de Soenna en Hadith terminologie)
heeft;
• de geschiedenis en de ontwikkeling van de Koran- en
Hadithwetenschappen en de betreffende klassieke en moderne literatuur in
grote lijnen kent;
• een werkstuk van enkele pagina’s kan schrijven over de positie
van de Koran en de Soenna binnen de Islam.

Inhoud vak

In deze cursus (met meer focus op de Koranwetenschappen) worden
gezaghebbende visies op de geschiedenis van de openbaring, de
verzameling en de ontstaansgeschiedenis van de Korantekst, de
betreffende kritiek, en de belangrijkste kernpunten en terminologie
binnen de Koranwetenschappen ʿulūm al-Qur'ān behandeld. De student
krijgt ook basiskennis van de positie van de Soenna binnen de Islam, het
ontstaan en de ontwikkeling van de Hadith wetenschappen, terminologie en
klassieke literatuur. In de module Hadith-wetenschappen zal meer
nadruk worden gelegd op de Soenna en Hadithmethodologie.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges met schriftelijke opdrachten en tussentijdse
papers. Er wordt aandacht gegeven aan de interactieve deelname van de
studenten. Vragen worden aan het begin van het college besproken. In
aansluiting op elk hoorcollege-onderdeel wordt een werkstuk
gepresenteerd, in werkgroepen besproken en beoordeeld.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (80%); schrijfopdracht’ (20%)

Literatuur

Verplichte literatuur:
Al-A'ẓami, M., The History of the Quranic Text from Revelation to
Compilation, Leicester: UK Islamic Academy, 2003.
Leemhuis, F. "Koran"; "Soenna", in J. Waardenburg (ed.), Islam: Norm,
Ideaal en Werkelijkheid. Houten: Fibula, 20005 , pp. 54-74; 75-79.
(Canvas).
Ljamai, A., Inleiding tot de Studie van de Koran, Zoetermeer: Meinema,
2005, hoofdstukken 1, 2, 3 en 4 t/m p. 71.
Watt, M. (et al.), Bells Inleiding tot de Koran, Utrecht: de Ploeg,
1986, hoofdstukken 1 en 2 t/m p. 39.
Nederlandse Koranvertaling.

Aanbevolen literatuur:
Ali, M., Sirat Al-Nabi and the Orientalists, Madinah: King Fahd complex
for the Printing of the Quran, 1997 (Section IV: Receipt of Way).
Hamidullah, M., An Introduction to the Conservation of Hadith in the
Light of the Sahifah of Hammam ibn Munabbih, Kuala Lumpur: Islamic Book
Trust, 2003.
Verdere literatuur wordt voor aanvang van het college bekend gemaakt via
Canvas.

Overige informatie

Maakt onderdeel uit van Academische Vaardigheden.
Aanwezigheid 80%.

Algemene informatie

Vakcode G_INLKOSO
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. Y. Ellethy
Examinator dr. Y. Ellethy
Docenten dr. Y. Ellethy

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: