Accounting II

2018-2019

Doel vak

In dit vak staat de analyse en het gebruik van accounting informatie
centraal. Na afloop van het vak heb je kennis en vaardigheden opgedaan
over hoe specifieke management en financial accounting methoden en
technieken in specifieke situaties in de praktijk gebruikt (kunnen)
worden en doorzie je het effect daarvan op informatieverschaffing, en
daarmee besluitvorming. Je leert om een veelgebruikt raamwerk voor het
analyseren en waarderen van bedrijven toe te passen. Tevens doe je
kennis op van veelgebruikte methoden en technieken voor besluitvorming,
planning en control en doe je kennis op over hoe deze toegepast kunnen
worden, mede aan de hand van uitgewerkte cases en relevante voorbeelden
(Bridging theory and practice – knowledge; Bridging theory and practice
– application). Je ontwikkelt een kritische houding ten opzichte van
verschafte informatie, in het bijzonder gepresenteerde beelden over het
functioneren van de organisatie of onderdelen daarvan en de rol die deze
informatie speelt in besluitvorming en beheersing (Broadening your
horizon; Academic and Research skills).

Na afronding van dit vak:
- kun je de belangrijkste te onderscheiden kostensoorten noemen en
beschrijven;
- kun je uitleggen wat job-costing en process-costing systems zijn en
welke vraagstukken daarbij spelen;
- kun je de belangrijkste methoden en technieken op het vlak van
kostenallocatie noemen en beschrijven en weet je hoe je deze kan
toepassen;
- ben je in staat om kostengedrag te analyseren;
- kun je uitleggen welke informatie bij bepaalde
besluitvormingsvraagstukken relevant is;
- ben je in staat om kostengedrag en opbrengstengedrag per doelgroep te
analyseren;
- kan je de belangrijkste methoden en technieken op het vlak van
budgettering beschrijven en heb je geleerd hoe je deze kan toepassen;
- kan je verschillen analyseren en deze interpreteren;
- kan je de belangrijkste methoden op het vlak van transfer pricing
beschrijven;
- kan je de belangrijkste principes achter alsmede de methoden en
technieken op het vlak van prestatiemanagement beschrijven;
- ben je in staat om de organisatie-strategie te identificeren en
analyseren;
- ben je in staat om accounting informatie te analyseren;
- ben je in staat om financiële analyses uit te voeren;
- ben je in staat om prospectieve analyses uit te voeren.

Inhoud vak

De kennis die je in het eerste jaar van de BSc Economie en
Bedrijfseconomie hebt verworven op het vlak van Accounting I wordt bij
dit vak verder verbreed en verdiept. Terwijl je bij Accounting I met
name kennis hebt opgedaan met specifieke methoden en technieken op het
vlak van accounting vanuit een opstellersperspectief, staat het
perspectief van de gebruiker van accounting-informatie centraal bij
Accounting II. Na afloop van dit vak ben je dan ook in staat om
accounting informatie kritisch te analyseren en te interpreteren.

Binnen dit vak onderscheiden we de deelgebieden management en financial
accounting. Op het vlak van management accounting zullen de
belangrijkste methoden en technieken op dit terrein de revue passeren,
zoals op het vlak van kostenallocatie, het analyseren van kostengedrag
ten behoeve van besluitvorming, budgettering, verschillenanalyse,
transfer pricing en prestatiemanagement.

Het gebied van financial accounting zal worden benaderd vanuit een
financial statement analysis-perspectief. Dit houdt in dat er een
prominente plek is binnen dit vak voor financiële overzichten, waarbij
er met name gefocust wordt op de wijze waarop deze tot stand komen en de
keuzes die hierbij (kunnen) worden gemaakt. Bij dit vak wordt er
intensief gebruik gemaakt van cases om te oefenen met de stof.

Bij Accounting II wordt nadrukkelijk voortgebouwd op de kennis die al is
opgedaan bij Accounting I. Het succesvol hebben afgerond van dit vak
wordt dan ook van harte aanbevolen, alvorens deel te nemen aan
Accounting II.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.
Instructiecolleges.
Werkcolleges.

Toetsvorm

Uitwerken en presenteren van cases – groepsbeoordeling.
Tussentoets – groepsbeoordeling.
Tentamen – individuele beoordeling.

Literatuur

Bhimani, A., C.T. Horngren, S.M. Datar en M. Rajan (2015), Management
and Cost Accounting, Pearson Higher Education, 6th edition.

Aanbevolen voorkennis

Accounting I.

Algemene informatie

Vakcode E_EBE2_ACC2
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. G. Budding
Examinator dr. G. Budding
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Responsiecollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: