Ethics

2018-2019

Doel vak

De student verwerft kennis van (a) de belangrijkste ethische theorieën,
(b) de toepassing hiervan binnen de econometrie en de OR.
De student verwerft het vermogen (a) om ethiek toe te passen op
econometrische en OR-vraagstukken, (b) om in dit verband een normatieve
positie in te nemen en te onderbouwen.

Inhoud vak

Deze cursus biedt een introductie tot en een overzicht van de
verschillende benaderingen in de hedendaagse ethiek en leert deze toe te
passen op economische en met name econometrische kwesties. Je krijgt
inzicht in de essentie van de belangrijkste ethische theorieën
(utilitarisme, deontologie, deugdethiek en communitarisme) en leert de
ethische dimensie van econometrische vraagstukken te onderkennen en
beoordelen. De cursus analyseert ook de verschillende interpretaties van
belangrijke ethische concepten, met name vrijheid, rechtvaardigheid,
welzijn, geluk, autonomie en gelijkheid.
In de hoorcolleges staan de ethische theorieën centraal en wordt een
aanzet gegeven met betrekking tot de toepassing hiervan in de
econometrie en de OR. In de werkcolleges staat de toepassing centraal.
Dit gebeurt middels een verkennend.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsvorm

Opdrachten, een schriftelijk tentamen en een individueel essay.

Literatuur

Michael Sandel, Rechtvaardigheid.
Artikelen (zie Canvas)

Algemene informatie

Vakcode E_EOR2_ETH
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator prof. dr. J.F.D.B. Wempe
Examinator prof. dr. J.F.D.B. Wempe
Docenten prof. dr. M.V.B.P.M. van Hees

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: