Oncologie

2018-2019

Doel vak

Kanker is één van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland, en zal
door de ouder wordende populatie in de nabije toekomst een steeds
grotere maatschappelijke impact gaan krijgen. Kankeronderzoek heeft zich
in de laatste decennia in vele verschillende richtingen uitgebreid.
Inzicht in de moleculaire, immunologische en celbiologische processen
die een rol spelen bij kanker is noodzakelijk voor het verrichten van
fundamenteel en translationeel onderzoek op het gebied van kanker.
Kennis over de verschillende ontstaansvormen en behandelwijzen van
kanker is essentieel voor het opstellen van toegepaste
onderzoeksprotocollen voor de diagnostiek of behandeling van specifieke
patiëntengroepen. Tevens is deze kennis van belang voor de goede
communicatie tussen de medici en de onderzoekers die binnen dit
vakgebied opereren. De cursus Oncologie zal een gedegen overzicht geven
over het ontstaan van kanker en de verschillende behandelmethodes.

Inhoud vak

De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Definities en epidemiologie van kanker.
• Exogene en endogene factoren betrokken bij het ontstaan van
kanker.
• De rol van tumorsuppressorgenen, oncogenen, miRNAs en
signalerings routes.
• Celbiologie van tumorcellen: proliferatie, immortalisatie,
invasie, metastasering, angiogenese.
• Tumorimmunologie.
• De nieuwste ontwikkelingen mbt diagnostiek, therapie en kwaliteit
van leven.
• Moleculaire diagnostiek Darm/long tumoren.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges aan de hand van leerboek (21 uur)
Werkcolleges (12 uur): Seminars waarin de docenten interactief een
specifiek onderwerp doornemen. Voor de BMW en BMW major ligt het accent
op het laboratorium onderzoek, bij de KW major ligt het accent op de
kliniek.
Practicum: Moleculaire diagnostiek Darm/Long tumoren (3 uur): 2
werkcolleges met aansluitend een computer gestuurd practicum, waarbij
het proces wordt doorlopen van DNA sequentie analyse tot een uitslag en
behandelplan voor de arts.
Studiegroep opdracht inclusief presentatie en wetenschapsjournalistiek
artikel (16 uur).
(bij BMW en de BMW major ligt het accent op het laboratorium onderzoek,
bij de KW major ligt het accent op de kliniek)
Rondleiding over het CCA (optioneel; maximaal 60 studenten) (1 uur): een
korte impressie op het
CCA, waarbij een indruk wordt gegeven van de nieuwste technieken en
research projecten.

Toetsvorm

Tentamen (90%):
Deeltentamen (20%), digitaal, multiple choice van hoofdstukken 1 t/m 6
van Molecular biology of cancer, Pecorino, 4th edition
Eindtoets (70%), digitaal, multiple choice en open vragen van de gehele
leerstof van Molecular biology of cancer, Pecorino, 4th edition
Resultaten van de twee tentamens zijn compenseerbaar.

De herkansing bestaat uit een enkel tentamen (90%) van de gehele
leerstof van Molecular biology of cancer, Pecorino, 4th edition

Studieopdracht (10%) - presentatie- en schrijfopdracht -
kan niet herkanst worden. Het resultaat voor deze opdracht blijft
staan bij de herkansing.

Alle toetsonderdelen (tentamen en opdracht) zijn compenseerbaar en
moeten samen voldoende (5.5) zijn.

Literatuur

Molecular biology of cancer, Pecorino, 4th edition (ISBN-13:
978-0198717348)

College- en seminarpresentaties, beschikbaar via Canvas

Aangeleverde artikelen/reviews, beschikbaar via Canvas (geen
tentamenstof)

Doelgroep

Biomedische wetenschappen (verplicht) en Gezondheid en Leven, major
Klinische Wetenschappen (verplicht) en major Biomedische Wetenschappen
(keuzevak).

Overige informatie

Overige docenten:
dr. J. Bullens
dr. M. van Strien
dr. B. Ylstra
prof. dr. G. Kazemier
dr. C. Jimenez
dr. L. Smit
dr. R.M.F. Wolthuis
prof. dr. A.W. Griffioen
dr. R. van de Ven-van Balken
dr. F. Spoelstra
dr. D. Heideman
dr. M. Pegtel
dr. B. Westerman
de. J.C. Reijneveld
dr. M.R. Meijerink

Organisatorische ondersteuning (eerste aanspreekpunt):
Hennie Karssen-de Jong (h.karssen@vumc.nl)

Afwijkende intekenprocedure

Let op: intekenen kan alleen van 10-12-2018 t/m 11-03-2019, voor dit vak geldt geen last-minute intekening.

Aanbevolen voorkennis

Hoofdstuk 6 Neoplasia van Robbins Basic Pathology 10th edition

Algemene informatie

Vakcode AB_1184
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. R.D.M. Steenbergen
Examinator prof. dr. V.W. van Beusechem
Docenten dr. ir. V.L.J.L. Thijssen
prof. dr. V.W. van Beusechem
prof. dr. ir. J.C. Seidell
prof. dr. R.H. Brakenhoff
dr. P. Sminia
dr. R.D.M. Steenbergen
dr. A.J.M. van den Eertwegh
dr. S.A.G.M. Cillessen
prof. dr. G.A.M.S. van Dongen
prof. dr. T.D. de Gruijl
dr. J.C. Dorsman
dr. R.M.F. Wolthuis

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Excursie, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: