Epidemiologie

2018-2019

Doel vak

Het doel is dat studenten aan het eind van deze cursus in staat zijn om
zelfstandig verschillende onderdelen van epidemiologisch onderzoek te
kunnen uitvoeren. Daartoe behoort het identificeren van een
epidemiologisch probleem en het probleem in een te beantwoorden
epidemiologische vraag te formuleren
(definiëren). Ook zullen studenten na de cursus in staat moeten zijn om
de juiste statistische technieken te kunnen kiezen om de
wetenschappelijke vraag te beantwoorden en op de juiste manier
verslaglegging te doen van het resultaat. Daarnaast moeten studenten in
staat zijn na de cursus om zelf kritischer naar andere epidemiologische
problemen of artikelen te kijken. Ook zullen studenten moeten kunnen
aangeven in hoeverre gepubliceerd materiaal op de juiste manier een
probleem behandeld heeft en hier zo
nodig punten van kritiek in kunnen aanbrengen.

Na afloop van de cursus kan de student:
- De meest gebruikte onderzoeksvormen en designs van onderzoek binnen de
epidemiologie beschrijven en onderscheiden.
- Zelfstandig een onderzoeksvraag aan de hand van een van de
bovengenoemde onderzoeksvormen kunnen uitwerken.
- Veelgebruikte epidemiologische frequentie- en associatiematen kunnen
berekenen en interpreteren.
- Weten welke bronnen van vertekening er binnen (epidemiologisch)
onderzoek kunnen optreden, wanneer deze zich kunnen manifesteren en
waartoe ze kunnen leiden.
- Relaties tussen variabelen zelfstandig kunnen onderzoeken, op een
goede manier kunnen interpreteren, beschrijven en presenteren.
- Een juiste keuze maken tussen de verschillende statistische
technieken, o.a. t-toets, regressietechnieken, bij verschillende vormen
van gegevens: continu, dichotoom of "tijd tot optreden gebeurtenis".
- Met behulp van statistische regressie technieken een antwoord krijgen
op een epidemiologische vraag en dit kunnen interpreteren.
- Statistische analyses zelfstandig uitvoeren met het programma SPSS en
de resultaten,
mede in het licht van de gebruikte onderzoeksmethode, op een goede
manier interpreteren, beschrijven en presenteren.
- Zelfstandig regressie analyses uitvoeren met behulp van het
statistische programma SPSS.
- In staat zijn tot een kritische beoordeling van onderzoeksmethodologie
en statistische methoden van epidemiologische artikelen.

Inhoud vak

De cursus biedt een inleiding op en toepassing van de epidemiologie en
een uitbreiding van technieken uit de toegepaste biostatistiek. De
volgende onderwerpen komen aan bod:
- Wetenschappelijk onderzoek met mensen
- Designs van epidemiologisch onderzoek
•- Frequentie- en Associatiematen
•- Bronnen van vertekening
•- Statistische technieken, o.a. regressietechnieken zoals
lineaire, logistische en Cox regressie
-• Zelfstandig statistische technieken uit te voeren met behulp van het
statistische programma SPSS

Onderwijsvorm

Hoorcolleges: ongeveer 24 uur
Werkcolleges: ongeveer 20 uur
Individuele opdracht ongeveer 8 uur
Twee deeltoetsen van elk ongeveer 4 uur

Toetsvorm

Het cijfer wordt bepaald door het cijfer voor de het tentamen (75%) en
de opdracht (25%). Teneinde de cursus voldoende af te kunnen sluiten
dient het cijfer voor de opdracht voldoende te zijn (>5.5) evenals het
gemiddelde van beide deeltoetsen.

Vereiste voorkennis

Voor deze cursus wordt voorkennis verondersteld van achtergronden en
simpele toepassingen van de basisstatistiek. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om kennis van begrippen als kansen en kansverdelingen,
toetsen en schatten en de toepassing van technieken als de chi-kwadraat
toets of t-toetsen.

Literatuur

- J.W.R. Twisk. Inleiding in de toegepaste biostatistiek. Elsevier
Gezondheidszorg, Maarssen
- L.M. Bouter, M.C.I.M van Dongen en G.A. Zielhuis. Epidemiologisch
onderzoek, opzet en interpretatie. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten
- Cursushandleiding

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor Bachelor studenten Biomedische Wetenschappen
die geïnteresseerd zijn in epidemiologie en de statistische toepassingen
daarbinnen. Voor de instroom in de Master Health sciences is deze cursus
verplicht, evenals voor de specialisatie International Public Health in
de Masters
Biomedical Sciences en MPA. Ook studenten uit andere studierichtingen,
zoals Bewegingswetenschappen of Geneeskunde, kunnen instromen in de
cursus.

Overige informatie

Bij een studentenaantal lager dan 30 kan de verhouding
hoorcollege/werkcollege aangepast worden.

Algemene informatie

Vakcode AB_470180
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.R. de Boer
Examinator dr. M.R. de Boer
Docenten dr. T. Hoekstra
dr. M.R. de Boer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: