%longEN%

2018-2019

Doel vak

In het vak Structuur & (Re)activiteit leer je zowel over de relatie
tussen de structuur van kleine moleculen en hun biologische activiteit
(module Structuur & Activiteit) als hoe deze structuur de reactiviteit
en fysische eigenschappen bepaald (module Structuur & Reactiviteit).
Het vak heeft de volgende leerdoelen:
- Je hebt inzicht in het ontwikkelingsproces van biologisch actieve
moleculen.
- Je kunt op basis van een theoretisch begrip van de beginselen van
chemische structuur aan de hand van de moleculaire structuur van
organische verbindingen eigenschappen en reactiviteit afleiden.
- Je kent elementaire organisch-chemische reacties en kunt op basis van
inzicht in de reactiviteit van verschillende moleculen uitleggen wanneer
en waarom welke reacties optreden.

Inhoud vak

De bacheloropleiding Farmaceutische Wetenschappen richt zich op het
ontwikkelingstraject van nieuwe geneesmiddelen. Het overgrote merendeel
van de geneesmiddelen, nu en in de toekomst, heeft kleine organische
moleculen als actieve bestanddelen. Eigenschappen die verbindingen tot
een goede drug maken (of juist ongeschikt) hangen direct samen met de
moleculaire structuur, ook al kunnen we deze samenhang niet altijd
direct begrijpen. Ook komen de vele duizenden organische moleculen die
het beginpunt vormen van het drug discovery traject niet zomaar uit de
lucht vallen: ze zijn door onderzoekers gesynthetiseerd. Hierbij houdt
de medicinal chemist altijd in het vizier aan welke randvoorwaarden deze
moleculen moeten voldoen en hoe ze ook daadwerkelijk uit eenvoudiger
moleculen gemaakt kunnen worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
inzicht in de relatie tussen moleculaire structuur enerzijds en
eigenschappen en reactiviteit anderzijds in de opleiding Farmaceutische
Wetenschappen een belangrijke eindkwalificatie is.

Onderwijsvorm

- Hoorcolleges
- Werkcolleges
- Aanvullend digitaal studiemateriaal op Canvas

Toetsvorm

- Deeltentamen Structuur & Activiteit
- Deeltentamen Structuur & Reactiviteit
- (Meerkeuze) tussentoets(en)

Literatuur

- Jonathan P. Clayden, Nick Greeves & Stuart Warren, Organic Chemistry
(2nd Ed.) Oxford University Press (2012), ISBN: 978-0-19-927029-3
- Graham Patrick, An introduction to Medicinal Chemistry, (5th / 6th
Ed.) 2013

Doelgroep

- 1FAR

Aanbevolen voorkennis

- Moleculaire Principes

Algemene informatie

Vakcode XB_43011
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. E. Ruijter
Examinator dr. E. Ruijter
Docenten dr. E. Ruijter
prof. dr. I.J.P. de Esch

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: