Cellulaire biochemie

2018-2019

Doel vak

De hoorcolleges/werkcolleges zullen inzicht geven in de basisprincipes
van de bouw van levende cellen, de chemische structuur van de
bestanddelen van cellen en de manier waarop macromoleculen (eiwitten,
DNA, RNA, lipiden) gebruikt worden om cellen te laten functioneren. Er
zal worden ingegaan op de wijze waarop signalering in en tussen cellen
plaatsvindt en hoe chemische signaalstoffen en geneesmiddelen hierop
kunnen aangrijpen. Verder zal aandacht worden gegeven aan de manier
waarop cellen energie winnen uit de afbraakvan voedingsstoffen en de
wijze waarop deze energie gebruikt wordt voor groei en celdeling. De
basisprincipes van de moleculaire biologie van de levende cel, de manier
waarop genetische informatie in cellen wordt opgeslagen en verwerkt
(DNA>RNA>eiwit, DNA replicatie, transcriptie en translatie). Alle
besproken aspecten van cellulair functioneren zullen worden geplaatst in
het licht van mogelijke pathologie die optreed als ontregeling
plaatsvindt.

Inhoud vak

Met de ontrafeling van het menselijk genoom en de vooruitgang binnen de
levenswetenschappen komen we steeds meer te weten over de rol van
verschillende biomoleculen in belangrijke cellulaire processen. In
hetvak Cellulaire Biochemie wordt aandacht besteed aan de belangrijke
componenten van cellen en hun functie. Hierbij worden verschillende
typen cellen, celorganellen, cellulaire componenten (eiwitten, DNA/RNA
en lipiden) en de bouwstenen waaruit deze macromoleculen zijn opgebouwd,
worden behandeld. Eiwitstructuur en functie, in signaaltransductie en
het metabolisme (enzymen, Michaelis-Menten kinetiek,allostere effecten,
metabole/signaal transductie pathways) zullen behandeld worden. Met name
de eiwitmoleculen die betrokken zijn bij belangrijke cellulaire
processen zoals cellulaire communicatie, membraantransport, celdeling en
apoptosis zullen aandacht krijgen. Hierbij zaldaar waar mogelijk
aandacht besteed worden aan de wijze waarop verstoring van deze
processen kan leiden tot het ontstaan van ziektes (o.a. kanker, astma,
Parkinson). In het bijzonder worden de klasse van G eiwit-gekoppelde
receptoren, ionkanalen en tyrosine kinase receptoren besproken,
aangezien deze receptoren belangrijke aangrijpingspunten zijn voor
geneesmiddelen.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges (3x2 hr/week), opdrachten en tussentoetsen en
zelfstudie.

Toetsvorm

Twee deeltentamens

Literatuur

Alberts, B. e.a., Essential Cell Biology 4rd ed, 2014.

Doelgroep

1F

Algemene informatie

Vakcode X_430624
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.H. Siderius
Examinator dr. M.H. Siderius
Docenten dr. S.J. Dekker
dr. M.H. Siderius
dr. ir. J.C. Vos

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: