Continentale filosofie

2018-2019

Doel vak

De student:
• verwerft kennis van de belangrijkste stromingen, denkbeelden en
filosofen in de 20e eeuwse filosofie;
• leert verbanden leggen met filosofische thema’s uit de moderne tijd en
met actuele thema’s;
• oefent de vaardigheid om primaire wijsgerige teksten te lezen en te
analyseren;
• oefent schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, argumentatie en
oordeelsvorming;
• oefent presentatievaardigheden.

Inhoud vak

Er zijn twee hoofdlijnen die de twintigste eeuwse continentale filosofie
karakteriseren: de decentrering van het subject en de linguistic turn.
Beide krijgen op verschillende manieren vorm in de hoofdstromingen van
deze periode: de fenomenologie, de hermeneutiek, de kritische theorie,
het poststructuralisme en het differentiedenken. Tijdens dit college
worden deze stromingen behandeld, en wordt ingegaan op de wijze waarop
de decentrering van het subject en het denken over taal vorm krijgt
binnen de desbetreffende stroming.

De volgende stromingen en denkers worden behandeld:
1. Fenomenologie: Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty
2. Hermeneutiek: Gadamer
3. Kritische theorie/Frankfurter Schule: Adorno
4. Poststructuralisme: Foucault, Butler
5. Deconstructie en differentiedenken: Derrida, Deleuze.

Onderwijsvorm

Iedere stroming wordt ingeleid met een hoorcollege, waarin de
hoofdlijnen worden geschetst, verbanden gelegd met voorgaande stromingen
en de hoofdfiguren worden geïntroduceerd. Vervolgens bespreken we in
tekstcolleges relevante primaire teksten van één of meerdere
hoofdfiguren per stroming. Studenten worden geacht de tekst tevoren goed
bestudeerd te hebben. Door middel van presentaties van studenten wordt
iedere week bovendien aandacht besteed aan de meest actuele
ontwikkelingen op het terrein van de desbetreffende stroming, of aan
denkers waaraan we tijdens de colleges niet toekomen.

Toetsvorm

- Drie betogen van 800 à 1000 woorden, elk over één van de behandelde
primaire teksten (10 % per betoog).
- Presentatie (10 %)
- Schriftelijk tentamen (60 %)

Literatuur

Primaire teksten van alle bovengenoemde denkers worden via Canvas ter
beschikking gesteld, evenals een lijst met secundaire literatuur.
Studenten worden geacht de secundaire literatuur zelfstandig te
bestuderen.

Aanbevolen voorkennis

College Moderne Filosofie

Algemene informatie

Vakcode W_BA_CON
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.M. Halsema
Examinator dr. J.M. Halsema
Docenten dr. J.M. Halsema

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: