Moderne filosofie

2018-2019

Doel vak

De student:
- Heeft inzicht in de geschiedenis van de moderne filosofie, meer in
het bijzonder de periode van Descartes tot en met Nietzsche;
- kent enkele belangrijke filosofen uit deze periode en hun
denksystemen, met name Descartes, Spinoza, Locke, Leibniz, Hume, Kant,
Hegel, Kierkegaard, Nietzsche;
- is in staat om rationalistische, empiristische, sceptische, kritische,
idealistische, existentiële en nihilistische denkstructuren leren
onderscheiden.

Inhoud vak

Inleidingen op de boven genoemde filosofen en denkstructuren
gezamenlijke bestudering van primaire teksten;bespreking van de
opdrachten die de studenten hebben voorbereid.
Tevens zal aandacht worden besteed aan:
- de historische context waarbinnen deze denkers en denkstructuren
functioneren;
- het wezen en nut van filosofiegeschiedenis in de moderne zin;
- primaire wijsgerige teksten bestuderen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

Zie de studiehandleiding.

Aanbevolen voorkennis

1. college Antieke en Patristische filosofie. 2. college Middeleeuwse
filosofie

Algemene informatie

Vakcode W_BA_MF1
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. C. Ierna
Examinator dr. C. Ierna
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: