Stijlen I Continental

2018-2019

Doel vak

Leerdoelen:
1. Verwerven van kennis en inzicht van de problematiek van stijlen in de
contemporaine continentale filosofie;
2. verwerven van kennis en inzicht in het werk van Nietzsche en van de
verschillende interpretaties van zijn werk in de contemporaine
filosofie, met name die van Heidegger en Deleuze;
3. verbanden kunnen leggen tussen teksten van deze denkers en de
verschillende wijzen van probleembehandeling die ermee gepaard gaan.
Vaardigheidsdoelen:
1. Oefenen van de vaardigheid om primaire wijsgerige teksten te lezen en
te analyseren;
2. oefenen van de vaardigheid om in verschillende wijsgerige teksten een
thematische samenhang te ontdekken;
3. oefenen van de vaardigheid filosofieën naar hun stijl van schrijven
en filosoferen te bevragen;
4. oefenen van schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden,
argumentatie en oordeelsvorming.

Inhoud vak

Het woord "stijl" is afgeleid van het Latijnse stilus (pen). De
oorspronkelijke betekenis is “manier van schrijven met de pen” maar dit
is gaandeweg verbreed naar “manier van uitdrukken”. Stijl heeft dus in
eerste instantie betrekking op de wijzen van schrijven. Hieronder kunnen
verschillende zaken worden verstaan. Soms wordt de tijdsperiode centraal
gesteld in de aanduiding van een stijl (bijv. in de kunst: barok,
impressionisme) soms het soort taalgebruik (vgl. “de nieuwe
zakelijkheid”). In de tegenwoordige filosofie wordt het begrip “stijl”
met name gehanteerd voor het verschil tussen de continentale en
analytische traditie. Daarbij gaat het zowel om een verschil in stijl
van schrijven, als om een verschil in verhouding tot de filosofische
traditie (historiciteit).
Maar ook binnen de continentale filosofie, die in dit vak centraal
staat, is er een veelvoud aan stijlen van filosofiebeoefening. Om enig
zicht te krijgen op deze verschillende continentale stijlen, vertrekken
we vanuit het werk van Nietzsche en lezen verschillende interpretaties
van zijn werk door toonaangevende filosofen. Nietzsche zelf hanteert een
bijzondere stijl (een combinatie van aforismen, verhalende passages,
radicale kritiek) die een breuk betekent met de traditie en die zelf ook
deze breuk markeert. Heidegger en Deleuze geven ieder een
andere duiding van Nietzsche’s werk, waarin hun eigen filosofische
positie naar voren komt. Daarmee geven deze filosofen uitdrukking aan
ten minste vier stijlen van filosofiebeoefening.

Onderwijsvorm

Tekstlezing en -bespreking. Je wordt verondersteld de literatuur voor
ieder college goed te hebben voorbereid, zodat je actief kunt deelnemen
aan het college. Er geldt een aanwezigheidsplicht van 80%.

Toetsvorm

Referaat (15%); schriftelijke opdrachten (15 %); eindpaper (70%).

Literatuur

- M. Heidegger, Passages uit Nietzsche I en Nietzsche II. Uitgave bijv.
Stuttgart: Klett-Gotta, 1961. Zie ook: Martin Heidegger Gesamtausgabe,
band 43. B. Heimbüchel (Hrsg.), Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann,
(Vorlesungen Wintersemester 1936/7), 1985. Zie voor de desbetreffende
passages het weekrooster.
- F. Nietzsche (1886/2006) Passages uit: De geboorte van de tragedie of
Griekse cultuur en pessimisme. Vertaling Hans Driessen.
Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers. Zie voor de desbetreffende
passages het weekrooster.
- F. Nietzsche (1886/1997) Afgodenschemering. Of hoe men met de hamer
filosofeert. Vertaling Hans Driessen. Amsterdam/Antwerpen: De
Arbeiderspers.
- G. Deleuze, Nietzsche and Philosophy. Vertaling: Hugh Tomlinson.
Uitgave London & New York: Continuum (paperback) 1986, of London:
Athlone Press 1983. Origineel: Nietzsche et la philosophie, PUF, 1962

Doelgroep

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar BA-Wijsbegeerte.

Aanbevolen voorkennis

Colleges moderne en hedendaagse filosofie.

Algemene informatie

Vakcode W_FIL_ST1
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.M. Halsema
Examinator dr. J.M. Halsema
Docenten dr. J.M. Halsema

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: