Arts en patiënt 3: Context (medisch en sociaal)

2018-2019

Doel vak

In deze cursus bouwen we voort op het aanleren van klinisch redeneren,
waarmee in de cursussen ‘Arts en Patiënt’ in het eerste studiejaar een
begin is gemaakt. Inhoudelijk gaat speciale aandacht uit naar benigne
longziekten.

Inhoud vak

Algemeen
Elk semester in de major wordt afgesloten met een cursus ‘Arts en
Patiënt’ (AP). Deze cursuslijn overstijgt de biomedische kennis (de
natuurwetenschappelijke basis en bijpassende specifieke ziekten, veelal
ingedeeld naar orgaansystemen) die in de voorgaande cursussen van het
semester aan bod is gekomen. De AP-cursussen vragen aandacht voor de
patiënt als persoon en de arts-patiënt relatie, inclusief de
maatschappelijke en wetenschappelijke context waarin het medisch
handelen is gesitueerd. Hiervoor is systematische kennis van
theoretische vakken vanuit de mens- en maatschappijwetenschappen
vereist. Het gaat om psychologie, sociologie, filosofie, ethiek, recht,
geschiedenis, besliskunde en (klinische) epidemiologie. Kernbegrippen
uit deze vakken bieden zicht op achtergronden van menselijk handelen
(gedrag van zowel de patiënt als de arts) en bieden kaders die het
mogelijk maken ontwikkelingen en spanningen in de medische praktijk te
begrijpen en wegen te vinden daar als arts adequaat mee om te gaan. Elke
Arts en Patiënt cursus heeft een eigen hoofdthema, waarbij steeds een
ander aspect van het geneeskundig proces leidend is voor integratie van
kennis, begrip, vaardigheden en attitude. Klinische casuïstiek is
uitgangspunt.

De volgende thema’s staan centraal:
- Soma en psyche (Arts en Patiënt 1)
- Autonomie (Arts en Patiënt 2)
- Context (medisch en sociaal) (Arts en Patiënt 3)
- Evidence Based Medicine (Arts en Patiënt 4)
- Multimorbiditeit (Arts en Patiënt 5)
De cursussen Arts en Patiënt vormen de ruggengraat van het Bachelor
Curriculum. Binnen deze cursussen gaat het om integratie van – binnen de
modules Medisch Expert en Professionele Ontwikkeling verworven -
kennis, begrip, vaardigheden en attitude, ten behoeve van de
beroepsvoorbereiding van de arts als professional.
In de AP-cursussen wordt bovendien op systematische wijze aandacht
geschonken aan academische vorming. De academische kern van de
bacheloropleiding komt expliciet naar voren in de cursussen medisch-
wetenschappelijk onderzoek, waar het vooral gaat om het beoefenen van
wetenschappelijk onderzoek en in de eerste vier arts-patiënt cursussen,
waar vooral het toepassen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek
en reflectie op wetenschap naar voren komen. In elk van deze cursussen
wordt academische stof gekoppeld aan klinische inhoud.
Kernbegrippen uit academische disciplines worden toegepast op concrete
situaties in de medische praktijk.

Inhoud cursus Arts en Patiënt 3
In deze cursus bouwen we voort op het aanleren van klinisch redeneren,
waarmee in de cursussen ‘Arts en Patiënt’ in het eerste studiejaar een
begin is gemaakt. Inhoudelijk gaat speciale aandacht uit naar benigne
longziekten.
Per week gebeurt dit aan de hand van een centraal thema, respectievelijk
hoesten en chronische dyspnoe in week 1, acute dyspnoe in week 2 en de
complexe, chronische patiënt in week 3. Ook de onderwerpen
gezondheidsrecht, (zorg)ethiek, cultuur en diversiteit zullen hierbij
expliciet aan
bod komen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Studiegroep, Practicum, Bijeenkomst.

Toetsvorm

De cursus Arts en Patiënt 3 wordt getoetst middels een
Cursusafhankelijke Toets (CAT), die behaald is als deze met een
voldoende cijfer ( 6) is afgerond. De CAT van Arts en Patiënt 3 is een
‘open vragen toets’.
De studiepunten van de cursus Arts en Patiënt 3 worden toekend als
voldaan is aan:
• CAT cursus Arts en patiënt 3 cijfer 6
• Module Professionele Ontwikkeling 3 voldaan
• Module Medisch Expert 3 voldaan

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.
De PAK toets betreft de studiestof behandeld in de semesters 1.1, 1.2 en
2.1.
De database met de vragen van de PAK toets staat op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoördinator: Prof. dr. A. Vonk-Noordegraaf

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling
op het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen
over de cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over
de toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot
de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BAP315
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator drs. B.A.M. Hesselink
Examinator drs. B.A.M. Hesselink
Docenten M.J.M. Heslenfeld MA
S.O.R. Ruitenberg MA
W.J. Netelenbos MA
A.L. Semeijn MA

drs. P.J. Gademan
drs. A.G. de Waal-Sint
E. Elkhuizen
L. Neleman MA
A.M. Lammerts van Bueren-Bussemaker BSc

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Studiegroep*, Overig, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.