Arts en patiënt 4: Evidence based Medicine

2018-2019

Doel vak

In deze vierde cursus Arts en Patiënt ligt de nadruk op het beoordelen
en toepassen van evidence based medicine. Studenten leren te werken met
wetenschappelijk literatuur en richtlijnen.

Inhoud vak

In deze vierde cursus Arts en Patiënt ligt de nadruk op het beoordelen
en toepassen van evidence based medicine. Studenten leren te werken met
wetenschappelijk literatuur en richtlijnen. Ze moeten aan het eind van
de cursus in staat zijn wetenschappelijke literatuur en richtlijnen
kritisch en beargumenteerd toe te passen en te vertalen naar individueel
handelen in de medische praktijk. Daarbij wordt er ook aandacht besteed
aan de (toepassing) van het tuchtrecht in de gezondheidszorg en
verschillen in geneesmiddelengebruik in de verschillende
bevolkingsgroepen in Nederland. Studenten bestuderen in deze cursus de
achtergronden rondom het tot stand komen van wetenschappelijke kennis,
epidemiologische inzichten, en klinische ziektebeelden. Voor de
epidemiologie behandelt de cursus onderzoek van diagnostiek en
preventie, causaliteit en systematic reviews. De ziektebeelden die
behandeld worden liggen op KNO en gynaecologisch gebied. Voor KNO komen
problemen rondom infecties van oor en keel, heesheid en stemverandering,
scheef gezicht en slechthorendheid aan bod. Voor gynaecologie worden
gynaecologische maligniteiten behandeld. Verder bestuderen studenten
verschillende wetenschapsfilosofische visies op de aard van
wetenschappelijke kennis, in het bijzonder het empirisme, het kritisch
rationalisme en de paradigmabenadering, en is er aandacht voor
geneeskunde in een historische context.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Computer Ondersteund Onderwijs, Practicum, Studiegroep

Toetsvorm

De cursus Arts en Patiënt 4 wordt getoetst middels een
Cursusafhankelijke Toets (CAT), die behaald is als deze met een
voldoende cijfer (≥ 6) is afgerond.
De studiepunten van de cursus Arts en Patiënt 4 worden toekend als
voldaan is aan:
• CAT cursus Arts en Patiënt 4 cijfer ≥ 6
• Module Professionele Ontwikkeling 4 voldaan
• Module Medisch Expert 4 voldaan

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.
De PAK toets betreft de studiestof behandeld in de semesters 1.1, 1.2,
2.1 en 2.2. De database met de vragen van de PAK toets staat op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoördinator: Dr. Laura Hartman

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling
op het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen
over de cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over
de toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot
de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BAP415
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. P.H.H. Houben
Examinator dr. P.H.H. Houben
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Studiegroep*, Overig, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.