Arts en patiënt 5

2018-2019

Doel vak

In de cursus Arts en patiënt 5 wordt de nadruk gelegd op het klinisch
redeneren bij complexe problematiek, met multimorbiditeit als
overlappend thema. Kenmerken van oudere patiënten met multimorbiditeit,
zoals polyfarmacie, atypische ziektepresentatie, somato-psychosociale
verwevenheid en verminderde fysiologische reserves, worden in deze
cursus behandeld.

Inhoud vak

Door vergrijzing en toename van het aantal mensen met chronische ziekten
hebben steeds meer patiënten meerdere aandoeningen tegelijkertijd. De
aanwezigheid van meerdere aandoeningen heeft vaak effect op zowel
diagnostiek als behandeling. Het is dan ook belangrijk dat je als arts
leert om je beleid af te stemmen op de individuele patiënt, rekening
houdend met zijn of haar complexe situatie. Om je hier op voor te
bereiden wordt in deze cursus Arts en patiënt 5 dan ook de nadruk gelegd
op het klinisch redeneren bij complexe problematiek, met
multimorbiditeit als overlappend thema. Kenmerken van oudere patiënten
met multimorbiditeit, zoals polyfarmacie, atypische ziektepresentatie,
somato-psychosociale verwevenheid en verminderde fysiologische reserves,
worden in deze cursus behandeld. Tevens worden veelvoorkomende
chronische ziekten besproken, waarbij nierziekten een belangrijk thema
vormt. Ook het beloop van chronische ziekten, waaronder dementie, wordt
behandeld: van diagnose, naar opname in het verpleeghuis, tot het
overlijden.

Als laatste wordt er stil gestaan bij medische beslissingen rond het
levenseinde, zowel op medisch als op ethisch vlak. Er wordt aandacht
besteed aan symptoombestrijding in de terminale fase, de keuze en
uiteindelijke uitvoer van palliatieve sedatie. Maar ook zal er gesproken
worden over het maken van de keuze om een ziekte wel of niet te
behandelen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Practicum, Studiegroep, Computer Ondersteund Onderwijs,
Bijeenkomst

Toetsvorm

De cursus Arts en Patiënt 5 wordt getoetst middels een
Cursusafhankelijke Toets (CAT), die behaald is als deze met een
voldoende cijfer (≥ 6) is afgerond.
De studiepunten van de cursus Arts en Patiënt 5 worden toekend als
voldaan is aan:
• CAT cursus Arts en Patiënt 5 cijfer ≥ 6
• Module Professionele ontwikkeling 5 voldaan
• Module Medisch expert 5 voldaan
• Landelijke voortgangstoets voldaan.

Literatuur

Gedetailleerde opgave van de leerdoelen en bijbehorende studiestof uit
de kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoördinator: Dr. A.M. Lagaay

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling
op het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen
over de cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over
de toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot
de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BAP516
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. F. Wassink
Examinator dr. F. Wassink
Docenten A.M. Lammerts van Bueren-Bussemaker BSc
M.J.M. Heslenfeld MA
Y.F. de Jonge MA
drs. A.J. Mesker
drs. J.J.T. Huijsman
S.O.R. Ruitenberg MA
dr. F. Wassink
dr. A.A. Meiboom
J. Hilhorst MA

drs. P.J. Gademan


drs. A.G. de Waal-Sint
drs. M.J. Doornbos

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Studiegroep, Overig, Practicum