Hersenen en zintuigen

2018-2019

Doel vak

De cursus Hersenen en Zintuigen geeft inzicht in de structuur en functie
van de zintuigen en het centrale zenuwstelsel.

Inhoud vak

De cursus Hersenen en Zintuigen geeft inzicht in de structuur en functie
van de zintuigen en het centrale zenuwstelsel. In deze cursus wordt
voortgebouwd op onderwerpen die in eerdere cursussen aan de orde zijn
geweest zoals het autonome zenuwstelsel, de basale neurofysiologie en
het perifere zenuwstelsel. Aan het begin van de cursus wordt aandacht
besteed aan de structuur en functie van de zintuigen, zoals oog en oor
en de verwerking van de signalen van de perifere sensibele organen in
het centrale zenuwstelsel. Hiermee wordt de basis gelegd voor KNO en
oogheelkunde. Tevens leer je wat de relatie is tussen
beschadigingen (laesies) in deze systemen en specifieke (neurologische)
uitvalsverschijnselen en hoe met neurologische
onderzoeksmethoden deze uitval is vast te stellen. Daarna wordt ingegaan
op de motorische en gedragssystemen van de hersenen. Hierbij komt het
beloop van de sensibele en motorische baansystemen aan de orde. Deze
kennis wordt gekoppeld aan specifieke patronen van sensibele en
motorische uitval bij laesies op verschillende niveaus in het perifere
en centrale zenuwstelsel.
De verschillende hersensystemen (grote hersenen, basale
ganglia, cerebellum, vestibulair systeem, oculomotorisch systeem) die
zijn betrokken bij beweging, houding en evenwicht worden behandeld. Deze
onderdelen vormen voor een belangrijk deel de basis voor de neurologie.
Aan het einde van de cursus zullen we ons bezig houden met meer
complexe functies van de hersenen, zoals het geheugen, emoties, en
cognitie, welke belangrijk zijn binnen de psychiatrie. Tevens wordt
aandacht besteed aan de neuronale basis van de
slaap en het bewustzijn. Naast de medisch-inhoudelijke kennis leer je in
practica aspecten van het onderzoek van het horen en het zien
en train je de competentie communicator door een anamnese af te nemen
bij een slechthorende patiënt.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Studiegroep, Practicum, Digitaal practicum

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een Cursusafhankelijke Toets (CAT). Voorwaarde
voor het behalen van de cursus en het toekennen van de studiepunten is
de afronding van de CAT met een voldoende cijfer( 6).

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoördinator: Dr. R.J.P. Musters

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling op het
onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen over de
cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over de
toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot
de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BHZ15
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. G.J. Schenk
Examinator dr. G.J. Schenk
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Studiegroep*, Hoorcollege, Overig, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.