Medisch wetenschappelijk onderzoek 2

2018-2019

Doel vak

De cursus ‘medisch wetenschappelijk onderzoek 2’ (MWO2) richt zich op de
academische vorming door op een actieve wijze kennis te maken met alle
aspecten van wetenschappelijk onderzoek.

Inhoud vak

De cursus ‘medisch wetenschappelijk onderzoek 2’ (MWO2) richt zich op de
academische vorming door op een actieve wijze kennis te maken met alle
aspecten van wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek
wordt in de volle breedte behandeld, met als belangrijkste pijlers
epidemiologie, biostatistiek, kwalitatief onderzoek, fundamenteel
onderzoek, ethiek en integriteit. Klinische leerstof rondom maligne
longziekten vormt daarbij de rode draad.

De cursus MWO2 sluit aan op de cursus MWO1 en biedt verdere verdieping
voor de kennis over medisch wetenschappelijk onderzoek. Wat betreft
biostatistiek staan in MWO2 technieken centraal voor continue
uitkomstmaten, dichotome uitkomstmaten en dichotome uitkomstmaten met
een tijdsindicator centraal, met specifieke aandacht voor
regressietechnieken, confounding en effectmodificatie. Tevens komt
fundamenteel onderzoek aan bod en worden de achtergrond, theorie
en methoden van kwalitatief onderzoek behandeld, waarbij gekeken wordt
naar behandelbeslissingen en kwaliteit van leven bij
longmaligniteiten. Aanvullend wordt er stil gestaan bij ethiek en
integriteit van onderzoek, waarbij historie en wetgeving aan bod komen.
De klinische leerstof rondom maligne longziekten gaat dieper in op
symptomen en klachten, oorzaken, classificatie en behandeling van
maligniteiten van de longen.

Tevens leer je in de studiegroepen en practica wetenschappelijke
vraagstellingen formuleren, doe je ervaring op met het werken met een
databestand en leer je hoe je gegevens kunt analyseren met behulp van de
statistiek. Tot slot wordt er in de cursus aandacht besteedt aan de
academische vaardigheid van het wetenschappelijk schrijven in het
Engels, door een essay te schrijven over een onderwerp dat aansluit bij
MWO2.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Studiegroep, Practicum,
Computerpracticum, Computer Ondersteund Onderwijs

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een CAT over de leerstof van deze cursus met
behulp van open vragen. Voorwaarde voor het behalen van de cursus
en het toekennen van de studiepunten is de afronding van de CAT met een
voldoende cijfer ( 6) én een voldoende beoordeling (voldaan) van het
Engelstalige essay.

Literatuur

Gedetailleerde opgave van de leerdoelen en bijbehorende studiestof uit
de kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoördinator: Dr. M.E. Reinders

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling
op het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen
over de cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over
de toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot
de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BMWO215
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. F. Rutters
Examinator dr. F. Rutters
Docenten M.J.M. Heslenfeld MA
S. Remmelzwaal MA
R.C. Slieker
dr. F. de Boer

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Studiegroep*, Overig, Computerpracticum, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.