Latijn 2

2018-2019

Doel vak

De student
• is goed thuis in het vocabulaire, de morfologie en de syntaxis van het
Latijn
• beschikt over voldoende leesvaardigheid om een Latijnse tekst te
interpreteren en op de inhoud ervan te reflecteren
• is in staat om hierbij een eenvoudige commentaar te gebruiken
• is in staat om onder leiding van een docent teksten als bronnen te
interpreteren en daarbij relevante hulpbronnen te gebruiken
• heeft globale kennis van de antieke retorica

Inhoud vak

In deze module wordt, als vervolg op de modules Latijn 1A en 1B, een
verdere basis gelegd onder de kennis van het Latijn, doordat een deel
van de colleges wordt besteed aan de uitleg van en het oefenen met
syntaxis en morfologie, waarnaast de tweede helft van het
basisvocabularium wordt gememoriseerd. In de andere colleges wordt (een
substantieel deel van) een redevoering van Cicero bestudeerd en in zijn
cultuurhistorische context geplaatst.

Onderwijsvorm

Werkcollege, tweemaal per week 3 uur.

Toetsvorm

• schriftelijke toets grammatica in week 3 (20%)
• schriftelijke toets grammatica in week 6 (20%)
• enkele kleine toetsen vocabulaire (AVV)
• schriftelijke toets vertaalvaardigheid (proefvertaling) in week 7
(30%)
• schriftelijke toets leesvaardigheid, vertaalvaardigheid en grammatica
in week 8 (30%)
Voor alle vier de onderdelen die met een cijfer worden beoordeeld moet
ten minste 5.5 worden gehaald.

Literatuur

• Kroon, C. 2007, Inleiding tot de Latijnse syntaxis: Grammatica,
Amsterdam: AUP
• Koenen, M. 2007, Inleiding tot de Latijnse syntaxis: Oefenboek,
Amsterdam: AUP
• Dyck, A.E. (ed.) 2013, Cicero, Pro Marco Caelio, Cambridge: CUP
• Pinkster, H. (red.) 20146, Woordenboek Latijn/Nederlands, Amsterdam:
AUP
• Syllabus: Basiswoordenlijst van Babeliowski e.a.

Doelgroep

GLTC: eerstejaars studenten die Grieks & Latijn 1A en 1B hebben gevolgd.
OHW: studenten die (evt. na beginnerscursus) Latijn 1A en 1B hebben
gevolgd.

Overige informatie

Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGLT103
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. P.S. Gerbrandy
Examinator dr. P.S. Gerbrandy
Docenten dr. P.S. Gerbrandy

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: