Latijns epos

2018-2019

Doel vak

- Verdieping van leesvaardigheid van Latijnse epiek
- Inzicht in vorm en inhoud van de Aeneis
- Inzicht in taaleigen, culturele context, interpretatieproblematiek,
receptie en wetenschappelijke traditie van de Aeneis
- Nadere kennismaking met praktijk van intertekstualiteit
- Zelfstandige lectuur van poëzie
- Omgang met het wetenschappelijk apparaat (commentaren, woordenboeken,
secundaire literatuur)
- Kritische toepassing van verworven kennis op interpretatieve problemen
- Wetenschappelijk schrijven

Inhoud vak

Centraal in het pensum staat de Aeneis waarvan hoogtepunten worden
gelezen, inclusief bij voorkeur een compleet boek, aangevuld met andere
vergelijkende bron- en doelteksten, in originele taal en/of vertaling.
Op college zullen passages behandeld worden, maar de student bereidt ook
zelfstandig een deel van het pensum voor.
Primair is het college gericht op de interpretatie van de Latijnse tekst
van het pensum en het aanleren van vertaalvaardigheid. Daarnaast komt
nadrukkelijk de interpretatie van de Aeneis als geheel en haar receptie
aan de orde.

Onderwijsvorm

Responsie- en werkcollege

Toetsvorm

De studenten schrijven een wetenschappelijk werkstuk over een aspect van
de Aeneis (ca. 3000 woorden; 40%) en het college wordt afgerond met een
tentamen over de op college behandelde tekst en zelfstandige lectuur
(60%).

Literatuur

R.T. Ganiban (2012) (ed.) Vergil, Aeneid: Books 1-6, Newburyport, MA:
Focus publishing.

Doelgroep

BA 2 studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur en
Oudheidwetenschappen

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGLT201
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.A.J. Heerink
Examinator dr. M.A.J. Heerink
Docenten dr. M.A.J. Heerink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: