Grieks epos

2018-2019

Doel vak

In deze module
- vergroot je je leesvaardigheid van het Homerische epos -
- krijg je inzicht in vorm en inhoud van de Ilias en Odyssee
- krijg je in zicht in het taaleigen, metriek de culturele context,
interpretatieproblematiek, en wetenschappelijke traditie van het
Homerische epos
- leer je zelfstandig en met behulp van het wetenschappelijk apparaat
(commentaren, woordenboeken, grammatica) Homerische poëzie te lezen
- leer je een mondeling referaat te houden over een wetenschappelijke
studie over Homerus

Inhoud vak

In de colleges zal telkens een tekstpassage behandeld worden, waarbij
taalkundige en interpretatieve aspecten van het Homerische epos aan bod
komen. De student bereid ook zelfstandig een pensum voor. In totaal
zullen er ca. 1200 verzen uit de Ilias en/of Odyssee door de student
gelezen worden. Naast lectuur van primaire teksten bestuderen de
studenten ook Ilias boek 16 in vertaling.Tenslotte leest iedereen
individueel een artikel en refereert daarvan de inhoud mondeling tijdens
college.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsvorm

Toetsing bestaat uit een schriftelijk tentamen (weging 100%) en een
(klein) mondeling referaat (weging: a.v.v.).

Vereiste voorkennis

Eerstejaarsvakken Grieks

Literatuur

Op college worden de teksten gelezen met behulp van een syllabus (op
canvas). Voor de zelfstandige lectuur wordt I.J.F. de Jong, Homer Iliad
XXII, Cambridge 2012 aangeschaft.

Doelgroep

BA studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur.
BA studenten Oudheidwetenschappen of Linguistics met een specialisatie
Grieks

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGLT202
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. I.J.F. de Jong
Examinator prof. dr. I.J.F. de Jong
Docenten prof. dr. I.J.F. de Jong

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: