Latijnse taalkunde

2018-2019

Doel vak

De in het eerste jaar opgedane kennis van en inzicht in de syntaxis van
het Latijn worden uitgebreid en verdiept. Daarnaast wordt er ook
ingegaan op semantiek en pragmatiek. De studenten leren omgaan met
moderne taalkundige theorieën en de voor onderzoek benodigde
hulpmiddelen (zoals digitale bronnen en gegevensbestanden in het
vakgebied), en verkrijgen zo enige vertrouwdheid met het opzetten en
uitvoeren van een taalkundig onderzoek. Zij maken tussentijdse
onderzoekopdrachten, waarvan zij schriftelijk verslag doen. Verder leren
ze de belangrijkste historische ontwikkelingen van het Latijn vanaf de
7e eeuw voor Christus tot aan de overgang naar de Romaanse talen te
illustreren aan de hand van relevante teksten en kunnen ze de specifieke
eigenschappen van Latijnse teksten uit verschillende periodes en
registers Latijn plaatsen in periode, context en register.

Inhoud vak

De student maakt kennis met onderzoek op het gebied van de Latijnse
taalkunde (syntaxis, semantiek, pragmatiek, tekststructuur) en leert
hierbij nieuwe concepten en theoretische modellen. De nieuwe concepten
worden gerelateerd aan onderzoeksvragen bij een gezamenlijk gelezen
tekst en de student wordt aangemoedigd kritische vragen te stellen bij
de taalkundige concepten en, waar nodig, nuanceringen voor te stellen op
basis van een specifiek corpus of een bepaalde onderzoeksvraag. Naast
colleges die gericht zijn op synchrone taalkunde, is er aandacht voor de
diachrone ontwikkeling van het Latijn: er wordt een overzicht gegeven
van de historische ontwikkeling van het Latijn vanaf de 7e eeuw voor
Christus tot aan de overgang naar de Romaanse talen; de taalkundige
theorieën op het terrein van taalverandering, taalvariatie en
taalcontact worden behandeld; niet-literaire bronnen uit verschillende
periodes maakt onderdeel uit van het college; overzichtskennis en
methodologische inzichten worden getoetst in een onderzoeksopdracht.

Onderwijsvorm

Het onderwijs bestaat uit responsiecolleges, waarbij van de student een
actieve inbreng en goede voorbereiding wordt verwacht.

Toetsvorm

Driemaal wordt een onderzoeksopdracht beoordeeld (in totaal 30% van het
eindcijfer). In week 8 vindt een tentamen plaats over zowel het
synchrone (50% van het eindcijfer) als diachrone (20% van het
eindcijfer) deel.

Literatuur

Een literatuurlijst en reader staan op Canvas.

Doelgroep

Tweedejaars BA studenten Griekse en Latijnse Taal en Cultuur.
De module kan als keuzevak gevolgd worden door studenten
Oudheidwetenschappen of Linguistics met specialisatie Latijn, en andere
belangstellenden, mits zij de onderdelen Latijn 1A en 1B en Latijn 2
hebben gevolgd.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGLT203
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. L.W. van Gils
Examinator dr. L.W. van Gils
Docenten dr. L.W. van Gils
dr. R. Risselada

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: