Postklassiek Grieks

2018-2019

Doel vak

Kennis opdoen van de vroegchristelijke literatuur in het Grieks (zoals
die zich ontwikkeld heeft binnen de Grieks-Romeinse wereld tijdens de
eerste eeuwen van onze jaartelling) aan de hand van het lezen van
teksten in het origineel en in vertaling, alsmede door het bestuderen
van secundaire literatuur. Ook wordt de gelegenheid geboden een
academisch paper te schrijven in het kader van de cursus. Vaardigheden
die ontwikkeld worden zijn: mondelinge en schriftelijke presentatie,
synthetiseren van gegevens, ontwikkelen van kritische houding en
wetenschappelijke habitus (door het formuleren van vragen en actieve
deelname aan discussie).

Inhoud vak

De vroegchristelijke literatuur in het Grieks wordt bestudeerd aan de
hand van fundamentele teksten (in de brontaal en in vertaling). Hierbij
is aandacht voor (ten minste) twee aspecten. Ten eerste wordt gewerkt
aan de hand van een thema, namelijk de doorwerking van bepaalde
principes uit de klassieke filosofie in het vroegchristelijke denken,
zoals het begrip 'logos'. Ten tweede wordt de breedte van de literatuur
verkend doordat verschillende genres onder de loep worden genomen,
bijvoorbeeld het evangelie (verhaal over Jezus), de apologie
(verdedigingsgeschrift), het traktaat (argumentatieve tekst) en de
hagiografie (vertellingen over heiligen). Steeds wordt bij de analyse en
interpretatie van de teksten de secundaire literatuur meegenomen. Ook is
er consequent aandacht voor de historische (sociale, culturele) context
waarbinnen de teksten moeten worden gesitueerd.

Onderwijsvorm

Seminar

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen. Eventueel het schrijven van een academisch paper
(de keuze is hier tussen Postklassiek Grieks en Postklassiek Latijn).

Literatuur

Wordt gepost op Canvas

Doelgroep

Studenten GLTC, studenten Oudheidwetenschappen die de bestudering van
het Grieks integreren in hun studie, studenten met een interesse in
antieke/vroegchristelijke literatuur

Overige informatie

In het academisch jaar 2018-2019 zal de cursus Postklassiek Grieks
gewijd zijn aan het vakgebied van het oudchristelijke
(vroegchristelijke) Grieks.
Deelname aan de colleges is verplicht (80%).

Aanbevolen voorkennis

Beheersing van het klassieke Grieks

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGLT206
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. N.M. Vos
Examinator dr. N.M. Vos
Docenten dr. N.M. Vos

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: