Literatuurwetenschap

2018-2019

Doel vak

Inzicht geven in de verschillende visies op literatuur als wetenschap.
Kennis maken met theorieën, benaderingen, inzichten en resultaten van
onderzoek uit verschillende disciplines. Leren reflecteren op de functie
en waarde van literatuurwetenschappelijk onderzoek. Leren gebruik te
maken van internet en andere bronnen voor het beantwoorden van
literatuurwetenschappelijke vragen; leren inzien hoe digitale werkwijzen
kunnen bijdragen aan het beantwoorden van literatuurwetenschappelijke
vragen; het leren schrijven over literatuurwetenschappelijke
onderwerpen.

Inhoud vak

Er komen diverse centrale onderwerpen uit de huidige
literatuurwetenschap aan de orde bv. welke opvattingen zijn er over het
bedrijven van wetenschap; zijn er verschillen tussen
geesteswetenschappen en exacte wetenschappen? Wat verstaat men onder het
begrip ‘literatuur’? Literaire werken hebben relaties met andere
literaire werken en andere media. Hoe kun je deze relaties beschrijven?
Ook is er aandacht voor de literaire tekst: hoe kun je die analyseren en
interpreteren? Hoe schrijf je een literatuurgeschiedenis en welke rol
speelt historische literatuur in onze samenleving? Welke rol hebben
literatuur en lezen in onze samenleving? En wat houdt het lezen van
literaire
teksten in?

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges
3x2 uur p/w

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen over de hoorcolleges en het boek en een essay van
2500 woorden over Saturday. Het eindcijfer wordt vastgesteld op basis
van het cijfer dat men behaald heeft voor het tentamen (60%) en het
essay (40%). Voor beide moet minimaal een voldoende (5,5) behaald zijn.

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

• Kiene Brillenburg Wurth en Ann Rigney (red.) (2006). Het leven van
teksten.
Een inleiding tot de literatuurwetenschap. Amsterdam: Amsterdam
University Press.
• Ian Mc Ewan: Saturday Vintage Books. London. 2005 of later.
• Diverse artikelen, die nog uitgedeeld worden.

Doelgroep

1e jaars bachelor Literatuur en Samenleving: Nederlands

Overige informatie

Het college is verplicht in het eerste jaar. Er worden presentielijsten
bijgehouden, want aanwezigheid is verplicht. Het college richt zich op
de gehele opleiding en is dus een ingangseis voor alle onderdelen van
het eerste, tweede en derde jaar. Alle opdrachten moeten worden gemaakt
en op tijd ingeleverd.

Algemene informatie

Vakcode L_ALBALES102
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.J.M. van Stralen
Examinator dr. J.J.M. van Stralen
Docenten dr. J.J.M. van Stralen
drs. I. Groesz

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: