Bachelorscriptie colloquium Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

2018-2019

Doel vak

Het verwerven van vaardigheden die vereist zijn voor het doen van
onderzoek en het verwerken daarvan in de vorm van een scriptie. Dat wil
zeggen: in staat zijn een adequate probleem-, vraag- en doelstelling te
formuleren, een werkplan op te stellen, relevante bronnen te selecteren,
correct te annoteren, te reflecteren op en keuzes te maken aangaande
opbouw en structuur van de tekst, conclusie(s) te laten aansluiten op de
onderzoeksvraag.

Inhoud vak

Er is in principe geen vrije onderwerpskeuze: voor studenten GLTC is de
keuze van het onderwerp gekoppeld aan het lectuurcollege (Grieks, Latijn
of OCGL). Er is altijd de mogelijkheid om de voorkeur voor een bepaald
onderwerp buiten de orde van het lectuurcollege om tijdens een van de
sessies van het scriptiecolloquium te bespreken ter voorbereiding op de
later te schrijven masterscriptie. Bij hoge uitzondering kan een student
GLTC ruim voor de aanvang van het colloquium (dat wil zeggen: uiterlijk
begin december) ideeën omtrent een vrij onderwerp met de beoogde
begeleider bespreken. Het is aan de betreffende vakdocent om te
beoordelen of met een dergelijk ‘vrij traject’ wordt ingestemd. De
koppeling aan het lectuurcollege is ingegeven door het
belang van de studeerbaarheid in de BA, jaar 3. Een dergelijke koppeling
vergroot de kans op afronding van de BA in jaar 3 aanzienlijk.
Studenten OHK die OHK met Grieks of met Latijn doen, vormen een aparte
categorie. Indien ook maar enigszins mogelijk, zullen ook zij hun
scriptie-onderwerp koppelen aan het lectuurcollege Grieks of Latijn.
Echter, omdat voor hen geldt dat de scriptie altijd interdisciplinair
dient te zijn en er dus altijd een tweede begeleider bij het proces
betrokken is, vergen de vaststelling van het onderwerp & de koppeling
aan twee passende begeleiders extra aandacht, zowel van de coördinator
van het colloquium als van de betreffende student. Mocht de student in
kwestie er niet in slagen een geschikt onderwerp te kiezen in het kader
van het lectuurcollege, dan zal in overleg tussen student, coördinator
en docenten oudheid naar een passende oplossing worden gezocht.
Het scriptiecolloquium wordt opgestart in december, door middel van een
aankondiging per email waarin aan studenten ook expliciet wordt gevraagd
zich te melden.
De eerste bijeenkomst vindt plaats in januari: kort voor het begin van
periode 4. De tweede sessie vindt o.h.a. plaats nadat er drie tot vier
weken
college zijn gevolgd. De derde en vierde sessie vinden plaats in de
tweede helft van respectievelijk de maanden april en mei. Tijdens het
scriptiecolloquium
zijn er dus vier bijeenkomsten onder leiding van de scriptiecoördinator.
(Parallel zijn er individuele begeleidingsgesprekken met de betreffende
vakdocenten). Deze plenaire sessies worden aan diverse onderwerpen
besteed, waarbij er steeds ruime aandacht is voor de ervaringen van de
deelnemers. Ten eerste wordt stilgestaan bij de keuze van het onderwerp
en de ontwikkeling van een werkplan. Groepsgewijs worden de ideeën
uitgewisseld. Tevens worden de fasering van het scriptietraject, de
‘spelregels’ en de
beoordelingscriteria, c.q. het beoordelingsformulier behandeld. Voor de
tweede sessie moet een werkplan
met probleemstelling, opzet, fasering, methode en bibliografie worden
opgesteld. De werkplannen worden vervolgens plenair besproken. Ook wordt
teruggekoppeld naar ACVA, m.n. de wijze van annoteren. Tijdens de derde
en vierde bijeenkomst worden teksten geanalyseerd en wordt aandacht
besteed aan de aansluiting van de conclusie op de vraagstelling. Ook
wordt de afwerking apart gethematiseerd.
Tijdens het colloquium wordt een scriptiecontract opgesteld dat door
betrokkenen wordt getekend. De coördinator van het scriptiecolloquium
zorgt ervoor dat het contract in digitale vorm aan het
studiesecretariaat wordt gestuurd. Bij voorkeur worden de contracten
eind maart doorgemaild.

Onderwijsvorm

werkcollege

Toetsvorm

Studenten worden geacht aanwezig te zijn en de opdrachten op adequate
wijze uit te voeren (opstellen
scriptiecontract en bijbehorend werkplan,
inleveren conceptteksten, actieve deelname aan het groepsproces). Om in
aanmerking te komen voor de voldoendeverklaring, benodigd voor het
afronden van de BA-scriptie, moet men minstens drie van de vier sessies
hebben bijgewoond.

Literatuur

Documenten op Canvas.

Doelgroep

Derdejaars BA GLTC en BA-OHK met Grieks/Latijn.

Algemene informatie

Vakcode L_XABAGLTCOL
Studiepunten 3 EC
Periode P3+4+5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. N.M. Vos
Examinator dr. N.M. Vos
Docenten dr. N.M. Vos

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: