Bachelorscriptie Oudchristelijk Grieks en Latijn

2018-2019

Doel vak

De student gebruikt de in de eerdere onderdelen verworven kennis,
inzichten en vaardigheden om een scriptie te schrijven over een in
overleg met een docent vast te stellen onderwerp op het gebied van de
vroegchristelijke literatuur. De student geeft blijk van het vermogen
zelfstandig zijn/haar weg te vinden in de secundaire literatuur en evt.
de
omgang met digitale bestanden. De student is in staat zijn/haar
bevindingen
helder schriftelijk te presenteren.

Inhoud vak

Het schrijven van een werkstuk over een in overleg vast te stellen
probleemcomplex

Onderwijsvorm

Zelfstudie: tussentijds overleg met de begeleider(s) en verplichte
deelname aan het scriptiecolloquium.

Toetsvorm

Beoordeling van de scriptie op basis van beoordelingsformulier (aantal
punten op een schaal van 10).

Vereiste voorkennis

Afgerond 1e en 2e jaar GLTC

Literatuur

In overleg met de docent vast te stellen

Doelgroep

3e jaars studenten GLTC

Overige informatie

Vroegtijdig overleg over het te kiezen onderwerp is noodzakelijk,
evenals geregelde tussentijdse rapportage, bijvoorbeeld in de vorm van
hoofdstukken van de scriptie.

Algemene informatie

Vakcode L_XCBAGLTSCR
Studiepunten 9 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. N.M. Vos
Examinator dr. N.M. Vos
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: