Bachelorscriptie Grieks

2018-2019

Doel vak

De student gebruikt de in de eerdere onderdelen verworven kennis en
vaardigheden om een scriptie te schrijven over een in overleg vast te
stellen onderwerp op het gebied van de Griekse taalkunde of letterkunde
(of een combinatie van beide). De standaardopzet is dat de scriptie
aansluit bij het lectuurcollege Euripides, maar de student mag (in
overleg met de docent) ook zelf een ander onderwerp aandragen. De
student geeft blijk van het vermogen zelfstandig zijn weg te vinden in
de secundaire literatuur en de omgang met digitale bestanden. De student
is in staat zijn bevindingen helder schriftelijk te presenteren.

Inhoud vak

Het schrijven van een scriptie over een onderwerp gerelateerd aan het
lectuurcollege Euripides of een ander in overleg vast te stellen
onderwerp.

Onderwijsvorm

Begeleide zelfstudie

Toetsvorm

Scriptie

Vereiste voorkennis

Eerste- en tweedejaarsvakken major Grieks

Literatuur

Nader te bepalen

Doelgroep

3e jaars studenten major Grieks; 3e jaars studenten major Oudheidkunde
(met Grieks)

Overige informatie

Vroegtijdig overleg over het te kiezen onderwerp is noodzakelijk,
evenals geregelde tussentijdse rapportage, bijvoorbeeld in de vorm van
hoofdstukken van de scriptie

Algemene informatie

Vakcode L_XGBAGRISCR
Studiepunten 9 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. G.J. Boter
Examinator prof. dr. G.J. Boter
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: