Latijnse literatuur: Horatius

2018-2019

Doel vak

De student verwerft door zelfstudie en tijdens werkcolleges inzicht in
de filologische, taalkundige en literaire interpretatieproblematiek van
een als complex bekend staande Latijnse auteur of genre. De in de
eerste twee jaren opgedane ervaring in de omgang met commentaren en
andere wetenschappelijke literatuur wordt uitgebreid en
uitgediept. Elke student houdt in periode 4 een mondelinge presentatie
over een
passage met aandacht voor alle aspecten van de tekst (taal, metriek,
historische, literaire en maatschappelijke betekenis van de tekst), die
wordt gevolgd door een groepsdiscussie. Deze presentatie moet vergezeld
gaan van een overzichtelijke en informatieve handout en powerpoint.

Inhoud vak

Behandeling van een selectie uit Horatius' Oden. Training in de omgang
met secundaire literatuur; mondelinge presentatie met handout.

Onderwijsvorm

Instructie- en werkcolleges.

Toetsvorm

Mondelinge presentatie in periode 4 (30% van het eindcijfer), en een
schriftelijke
deeltoets over het lectuurpensum van primaire en secundaire teksten en
over de
collegestof (70% van het eindcijfer); aan het einde van periode 5.

.

Vereiste voorkennis

Het bachelorprogramma GLTC of Oudheidkunde met major Latijn van jaar 1
en 2 (modules Virgil and Latin Prose) met goed gevolg hebben doorlopen.

Literatuur

Kenneth Quinn, 'Horace: The Odes'; edited with introduction, revised
text and commentary, London: Macmillan, 1980 (of latere druk).

Doelgroep

3e jaars studenten GLTC met major Latijn; 3e jaars studenten
Oudheidkunde met major Latijn.

Overige informatie

Het volgen van de colleges is verplicht. Bij een afwezigheid van meer
dan 20% wordt de student uitgesloten van deelname aan het tentamen.

Algemene informatie

Vakcode L_XLBALAT304
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.H. Koenen
Examinator dr. M.H. Koenen
Docenten dr. M.H. Koenen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: