Major tentamen Latijn

2018-2019

Doel vak

De student bestudeert geheel zelfstandig een pensum van Latijnse teksten
(proza en poëzie) met een hoge moeilijkheidsgraad.
Alle aspecten van de tekst komen bij de bestudering aan bod: taal,
metriek, historische, literaire en maatschappelijke betekenis.
De student maakt gebruik van de beschikbare wetenschappelijke
literatuur, in eerste instantie wetenschappelijke commentaren, maar in
overleg ook artikelen en boeken over het onderwerp.
De eigen oordeelsvorming van de student vervult bij dit vak een
prominente rol.

Inhoud vak

Er wordt zelfstandig een pensum van 30 OCT-pagina's proza en 500 verzen
poëzie bestudeerd.
Dit pensum (incl. eventuele secundaire literatuur) wordt in overleg met
de docent vastgesteld.

Onderwijsvorm

Zelfstandige bestudering met gebruikmaking van commentaren en eventuele
verdere secundaire literatuur.
Aan het begin van periode 4 dient contact opgenomen te worden met de
docent om het pensum samen te stellen en de werkwijze te bespreken.

Toetsvorm

Mondeling tentamen over de bestudeerde passages in periode 6.

Vereiste voorkennis

Het bachelor-programma GLTC of Oudheidkunde met Latijn van jaar 1 en 2
met goed gevolg hebben doorlopen, incl. de modules Vergilius en Proza
Latijn.

Literatuur

In overleg.

Doelgroep

BA 3 studenten GLTC met major Latijn en BA 3 studenten Oudheidkunde met
Latijn.

Algemene informatie

Vakcode L_XLBALAT305
Studiepunten 3 EC
Periode P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.A.J. Heerink
Examinator dr. M.A.J. Heerink
Docenten dr. M.A.J. Heerink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: