Bachelorscriptie Latijn

2018-2019

Doel vak

De student gebruikt de in de eerdere studie-onderdelen verworven kennis,
inzichten en vaardigheden om een scriptie te schrijven over een in
overleg met een docent vast te stellen onderwerp op het gebied van de
Latijnse taalkunde of letterkunde, of een combinatie van beide. De
standaardopzet is dat de scriptie aansluit bij het derdejaars
lectuurcollege of bij het tweedejaars college taalkunde. De student
geeft blijk van het vermogen zelfstandig zijn weg te vinden in de
secundaire literatuur en de omgang met digitale bestanden. De student is
in staat zijn bevindingen helder schriftelijk te presenteren.
Studenten die zelf een idee hebben ontwikkeld over een
scriptieonderwerp, nemen
vóór 1 december 2018 contact op met de coördinator van het
scriptiecolloquium: dr. N.M. Vos en met de beoogde docent-begeleider
voor nader overleg.

Inhoud vak

Het schrijven van een scriptie over een onderwerp gerelateerd aan het
lectuurcollege of aan het tweedejaars college taalkunde.

Onderwijsvorm

Begeleide zelfstudie.

Toetsvorm

Scriptie, met eindbespreking.

Vereiste voorkennis

Het bachelorprogramma GLTC of Oudheidkunde met Latijn van jaar 1 en 2
met goed gevolg hebben doorlopen, incl. de modules Vergilius en Proza
Latijn.

Literatuur

Vast te stellen in overleg met de docent.

Doelgroep

3e jaars studenten GLTC met major Latijn; 3e jaars studenten
Oudheidkunde met major Latijn.

Overige informatie

Vroegtijdig overleg over het te kiezen onderwerp met de coördinator van
het scriptiecolloquium (Nienke Vos) is noodzakelijk,
evenals geregelde tussentijdse rapportages, in de vorm van hoofdstukken
van de scriptie.

Algemene informatie

Vakcode L_XLBALATSCR
Studiepunten 9 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.H. Koenen
Examinator dr. M.H. Koenen
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: