Methoden en technieken

2018-2019

Doel vak

De student leert de mogelijkheden kennen van digitale bronnen in het
onderzoek naar literaire teksten.
De student kan kritisch reflecteren op de (meer)waarde en beperkingen
van digitale methoden en technieken in vergelijking met andere methoden
en technieken.
De student kan met behulp van relevante digitale technieken zelfstandig
literatuurwetenschappelijke opdrachten uitvoeren, die gericht zijn op
bronnenonderzoek en tekstanalyse.
De student beheerst een aantal basistechnieken voor empirisch onderzoek
(annotatie en data-analyse).

Inhoud vak

In deze cursus doe je met behulp van digitale middelen onderzoek naar
literatuur. Je leert onder meer over de verschillende digitale
verschijningsvormen van (literaire) teksten en verdiept je in de vraag
welke onderzoeksmogelijkheden deze bieden. Er wordt specifiek aandacht
besteed aan hoe je digitale tekstanalyse kunt inzetten om relevante
literatuurwetenschappelijke kwesties
te onderzoeken. Daartoe ga je in het bijzonder met één specifieke casus
aan de slag, waarbij je leert hoe digitale tools vooral een
meerwaarde bieden wanneer je werkt vanuit een relevante
wetenschappelijke vraagstelling en theorie. Tenslotte leer je hoe je
digitale middelen kunt inzetten bij empirisch receptieonderzoek.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege, practicum (elk 2 uur per week).

Toetsvorm

Tijdens de cursus worden door de studenten vier opdrachten uitgewerkt,
waarvan het gemiddelde
het eindcijfer bepaalt. Als dat onvoldoende is moeten één of meer extra
opdrachten worden uitgewerkt
voor de herkansing.

Literatuur

De literatuur wordt via Canvas bekend gemaakt.

Doelgroep

1e Jaars bachelor Literatuur en samenleving: Nederlands

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het eerste jaar en geldt
als voorkenniseis voor de 2e-jaars modules. Deelname aan minimaal 80%
van de
hoor- en werkcolleges is verplicht. Alle opdrachten moeten op tijd
worden ingeleverd (volgens de deadlines die zijn aangegeven in Canvas).
Als aan deze eisen niet
wordt voldaan, moeten een of meer aanvullende opdrachten worden gemaakt
voordat het vak
met succes kan worden afgerond.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAALG101
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator drs. E. Akkerman
Examinator drs. E. Akkerman
Docenten drs. E. Akkerman
dr. E.L. la Cour

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: