Literaire analyse

2018-2019

Doel vak

Inzicht verwerven in de grondslagen en methoden van een
structuralistische benadering van literaire teksten. Kennismaking met
mogelijke (andere) leeswijzen en interpretatieve stromingen. Vaardigheid
om het structuralistische instrumentarium in te zetten bij de
systematische analyse van de structuur van gedichten, verhalen en
toneelstukken en op basis van deze analyse een eerste aanzet te geven
tot een eigen interpretatie van de tekst. Vaardigheid om de eigen
positie als interpreet (in relatie tot andere interpreten) te
verantwoorden. Vaardigheid om mondeling en schriftelijk verslag te doen
van de eigen bevindingen.

Inhoud vak

Het vak kent een methodische, theoretische en een creatieve component.
Tijdens de cursus leert de student zelf Nederlandse teksten te
analyseren in een reeks intensieve hoor- en werkcolleges over poëzie,
proza en drama. Hierbij komen onder meer de volgende onderwerpen aan de
orde: genre, metrum, klankherhaling, strofische vormen, stijlfiguren,
beeldspraak, vertellen, gedachten en gesprekken, tijd, ruimte,
personages en motieven.

In de hoorcolleges maakt de student kennis met verschillende leeswijzen
van literaire teksten en met de theorie van interpretatie. Deze
hoorcolleges plaatsen de werkcolleges in een breder
literatuurwetenschappelijk kader. In de werkcolleges staan vervolgens
steeds één of meerdere hoofdstukken uit het handboek Literair Mechaniek
(Van Boven en Dorleijn, 2013) centraal; er wordt geoefend met de
toepassing van het analytisch instrumentarium dat in dit handboek wordt
aangereikt. Voorafgaand aan het college analyseert de student
zelfstandig een gedicht of verhaal met behulp van de begrippen uit
Literair Mechaniek en tijdens het werkcollege wordt deze analyse met
medestudenten en de docent besproken.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege. Totaal 6 uur college per week.

Toetsvorm

De cursus wordt getoetst met een deeltentamen over poëzie (40%) en een
deeltentamen over proza en drama (50%). Voor beide onderdelen moet een
voldoende behaald worden om de cursus succesvol af te sluiten. Zij
toetsen zowel de kennis van het structuralistische begrippenapparaat als
de vaardigheid om deze begrippen in te zetten bij de interpretatie van
een tekst. Ook maakt elke student een bewerking van een literaire tekst
(een gedicht, een kort verhaal of een korte dramatekst), door deze tekst
te reciteren, op muziek te zetten, of te verfilmen (10%).

Vereiste voorkennis

Geen.

Literatuur

Verplicht aanschaffen: Erica van Boven en Gillis Dorleijn. Literair
Mechaniek. Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten. Bussum,
Coutinho, 2013. Overige literatuur wordt via Canvas bekend gemaakt.

Doelgroep

Eerstejaars studenten Literatuur en samenleving: Nederlands.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het eerste jaar. Er geldt een
verplichte aanwezigheid. In geval van afwezigheid mag maximaal tweemaal
een extra opdracht gemaakt worden.

Afwijkende intekenprocedure

.

Algemene informatie

Vakcode L_ALBALES103
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. P.H. Moser
Examinator dr. P.H. Moser
Docenten
A. van der Meer MPhil

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: