Literatuur, cultuur en samenleving

2018-2019

Doel vak

Kennis van en inzicht in de maatschappelijke functie van literatuur in
verleden en heden; close reading van en kritische reflectie op literaire
teksten en tekstfragmenten; kennis van academische opvattingen over de
relatie literatuur-samenleving.

Inhoud vak

Literatuur heeft, naast bijvoorbeeld een esthetische en diverterende
functie, ook een maatschappelijke functie. Zo spelen vandaag de dag
literaire teksten van migrantauteurs een belangrijke rol in de debatten
over multiculturaliteit: hun romans zetten aan tot debat over
identiteit, diversiteit en macht. Maar de maatschappelijke invloed van
literatuur kan ook heel andere vormen aannemen. Politieke leiders hebben
in voorbije eeuwen literatuur gebruikt om hun machtspositie te
versterken, maar evengoed probeerden hun tegenstanders die juist met
literaire middelen te ondergraven. Er is in literatuur nagedacht en
gedebatteerd over maatschappelijke vraagstukken als slavernij, sociaal
onrecht, seksuele ongelijkheid, religieuze terreur, maar literatuur is
ook gebruikt om vorm te geven aan dromen en idealen, soms daarmee
letterlijk de weg plaveiend voor verandering. De literaire stem van een
eenling kan de aanzet zijn tot bewustwording van velen. In deze cursus
verdiepen studenten aan de hand van teksten, tekstfragmenten en
theoretische beschouwingen hun kennis van de maatschappelijke rol van
literatuur en leren ze teksten kritisch te beschouwen. De kernteksten
zijn gekozen uit de Nederlandstalige literatuur, maar deze worden in een
internationaal kader besproken.

Onderwijsvorm

Er zijn voor dit vak drie contactmomenten per week:
- een hoorcollege van 2 uur waarin de thematiek wordt geïntroduceerd en
waarin wordt ingegaan op de theoretische achtergronden;
- een werkcollege van 2 uur waarin studenten en docent discussiëren naar
aanleiding van de hoofdtekst en eventuele andere teksten en
tekstfragmenten;
- een practicum van gemiddeld 2 uur dat verschillende vormen kan hebben:
een leescollege, een excursie, enz.

Toetsvorm

Voorbereiding en actieve deelname aan het college en de excursies
(voorbereidende opdrachten, presentatie van de stof tijdens de
tekstcolleges): 20%; presentatie tijdens afrondende bijeenkomst: 20%;
schriftelijk tentamen: 60%. Het cijfer voor het tentamen mag niet
onvoldoende zijn, de andere cijfers kunnen worden gecompenseerd.

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

De boeken en de overige studies worden bekend gemaakt via Canvas.

Doelgroep

Eerstejaarsstudenten Literatuur en samenleving: Nederlands

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het eerste studiejaar van de studie
Literatuur en samenleving: Nederlands. De student mag - mits vooraf
gemeld en met een geldige reden - twee colleges missen. Bij drie gemiste
colleges is er een extra opdracht, bij vier gemiste colleges is het vak
niet gehaald.

Algemene informatie

Vakcode L_ALBALES114
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J.M. Koppenol
Examinator prof. dr. J.M. Koppenol
Docenten prof. dr. J.M. Koppenol
dr. J.F. van der Meulen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: