Taalvaardigheid Frans 1

2018-2019

Doel vak

Kennis van en inzicht in syntactische structuren van het Frans.
Uitbreiding van het vocabulaire.
Verwerving van strategieën als omschrijving en gebruik van synoniemen.
Deze cursus vormt één geheel met de cursus Taalvaardigheid Frans 2.
Einddoel van die cursus is niveau B2 van het Europees Referentiekader,
wat betekent dat je in eenvoudig, maar grammaticaal correct Frans kunt
communiceren over zaken die je vertrouwd zijn en je interesse hebben,
zoals je studie, je toekomstplannen, je hobby's. In deze eerste cursus
staat het opfrissen van je op het VWO verworven kennis van de grammatica
en het vocabulaire centraal. Het accent ligt op de receptieve
vaardigheden (lezen van korte informatieve teksten, luisteren naar korte
berichten), maar we zullen ook al oefenen met korte conversaties: denk
aan boodschappen doen, informatie vragen en beschrijvingen geven.

Inhoud vak

Je krijgt les in en over het Frans. Daarbij wordt expliciet aandacht
besteed aan verschillende didactische vormen die gebruikt kunnen worden
bij het leren van een vreemde taal. Daarnaast zullen we zo veel mogelijk
aansluiten bij de actualiteit in Frankrijk en de Franse cultuur.
Afhankelijk van de groepsgrootte kan met specifieke voorkennis en wensen
van de deelnemers rekening worden gehouden.

Onderwijsvorm

Taalvaardigheidscolleges (4 uur per week).

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen grammatica (factor 2).
Mondeling tentamen (factor 1): gesprek van 20 minuten waarin de student
twee afbeeldingen moet beschrijven, een bekende (naar keuze uit een
aantal afbeeldingen die een week van tevoren op Canvas zullen worden
gezet) en een nieuwe. Het tentamengesprek wordt opgenomen.
Voor elk van beide tentamens moet tenminste een 5 worden behaald; voor
een voldoende eindcijfer moet het gewogen gemiddelde van beide tentamens
tenminste een 5.5 bedragen .

Vereiste voorkennis

Minimaal Frans op eind VWO-5 niveau.

Literatuur

Wordt voor aanvang van de cursus op Canvas bekend gemaakt..

Doelgroep

Deelnemers aan de minor Vreemde talen leren; overige belangstellenden.

Overige informatie

Dit vak hoort bij de minor Vreemde talen leren. Deze minor is bij
uitstek bedoeld voor de student met interesse in het leren van talen die
daarnaast graag meer theoretische achtergronden wil bestuderen over het
proces dat daarbij doorlopen wordt door de leerder. Wanneer er minder
dan 10 studenten zijn, bestaat de kans dat het college niet gegeven zal
worden.
23.8.2018: Het college gaat in 2018-2019 niet door.

Algemene informatie

Vakcode L_FAMIALG001
Studiepunten 6 EC
Periode
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.J.E. van Tooren
Examinator dr. M.J.E. van Tooren
Docenten dr. M.J.E. van Tooren

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: