Literatuur in een veranderende wereld: werkcollege 1

2018-2019

Doel vak

- De student leert kritisch te reflecteren op theoretische concepten
relevant voor de bestudering van relatie tussen literatuur en omringende
(gezondheids)cultuur.
- De student leert om binnen een specifiek thematisch kader
(gezondheidscultuur) verbanden tussen literaire teksten en andere
vertogen en kennisvormen te onderzoeken.
- De student maakt kennis met en leert kritisch te reflecteren op
opvattingen over en omgang met literatuur buiten de eigen
onderzoeksdiscipline, i.h.b. de Medical Humanities en de psychiatrie.
- De student maakt kennis met en leert kritisch te reflecteren op
opvattingen over en omgang met literatuur in het domein van de Life
Writing Studies.
- De student leert zelfstandig relevante onderzoeksvragen te formuleren
(in het bijzonder m.b.t. de bestudering van de relatie tussen de
literaire en de omringende cultuur).
- De student leert zelfstandig een literatuurwetenschappelijke analyse
uitvoeren van een casus relevant binnen het onderzoek naar de functie
van literatuur over geneeskunde, psychiatrie, ziekte en ziek-zijn.
- De student leert verslag te doen van zijn of haar bevindingen door
middel van een mondelinge presentatie en schriftelijke opdrachten die
worden gebundeld in een portfolio.

Inhoud vak

Literatuur & Gezondheidscultuur
Gezondheid en ziekte zijn onderwerpen die op veel belangstelling kunnen
rekenen in verschillende domeinen van onze cultuur. Dementie, (manische)
depressie, anorexia, ME, autisme, PTSS, schizofrenie - om enkele
voorbeelden te noemen - zijn actuele onderwerpen in onze maatschappij en
veel mensen zullen zich wel eens hebben afgevraagd wat deze pathologieën
inhouden. We hebben er een beeld bij of ideeën over. Hoe komen we aan
zo’n beeld of idee? Doorgaans niet door het raadplegen van een officieel
medisch-diagnostisch handboek, maar via allerlei andere bronnen:
televisieprogramma’s, magazines, blogs, zelfhulpliteratuur en niet in de
laatste plaats via literaire teksten.
Daarin worden ziekten en stoornissen al sinds eeuwen in al hun uitwassen
belicht. In deze werkcollegereeks stellen we de vraag hoe we de functies
van literaire teksten over ziekte en ziek-zijn kunnen begrijpen. Hoe
zijn ervaringen van ziekte in deze teksten uitgedrukt en wat voor
functies vervullen ze in de samenleving? In deze cursus verdiep je je
kennis van begrippen en concepten waarmee je deze vragen kunt
onderzoeken. We verkennen bovendien de inzichten die in verschillende
onderzoeksdomeinen over dit literatuur zijn geformuleerd (bijvoorbeeld
binnen de Medical Humanities, Literatuur & Wetenschap en de discours
analyse). We vergelijken deze inzichten met elkaar en we bekijken ze
kritisch. Elke student kiest daarbij één Nederlandse autobiografie of
roman en doet daar gedurende de collegereeks - door middel van
wekelijkse onderzoeksopdrachten - zelfstandig onderzoek naar.

Onderwijsvorm

hoor- en werkcolleges (2 x 2 uur per week).

Toetsvorm

Portfolio met opdrachten (50%); presentatie (50%). Een 5.0 bij
een van beide onderdelen mag worden gecompenseerd door een 6.0 of hoger
bij het andere onderdeel.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt via Canvas.

Doelgroep

Derdejaarsstudenten Literatuur en samenleving: Nederlands.

Algemene informatie

Vakcode L_NABALES307
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: