Bachelorscriptie Colloquium Literatuur en Samenleving Nederlands

2018-2019

Doel vak

Het trainen van vaardigheden nodig voor het schrijven van een
bachelorscriptie (Toepassen van kennis en inzicht, Communicatie en
Leervaardigheden).

Inhoud vak

In de bachelorscriptie leveren studenten het bewijs dat zij
zelfstandig een onderzoeksvraag kunnen beantwoorden met behulp van de
kennis en technieken die zij tijdens de bachelorcolleges hebben
aangeleerd. In het colloquium komen de volgende aspecten aan bod: het
leren
formuleren van een onderzoeksvraag, het leren inbedden van de
onderzoeksvraag in de wetenschappelijke discussie, een korte reflectie
op de bibliografie. Uiteraard is er ook aandacht voor de
schrijfvaardigheidscomponent. De cursus is onderzoeksgebonden.

Onderwijsvorm

De begeleiding bij het schrijven van deze scriptie vindt plaats in de
vorm van een scriptiewerkgroep. De werkgroep start met een aantal
plenaire bijeenkomsten waarin studenten zich kunnen oriënteren op het
onderwerp van de scriptie en de eisen waaraan die moet voldoen.
Studenten kiezen een begeleider, ze worden zo mogelijk ingedeeld bij de
docent van haar/zijn keuze. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt aan
een nauwkeurig uitgewerkt scriptievoorstel. In groepsverband worden de
vordering en problemen besproken; er wordt op toegezien dat alle
studenten tijdig een scriptiecontract sluiten. Vervolgens werken de
studenten onder individuele begeleiding verder. Aan het eind van periode
5 houden de studenten een powerpoint-presentatie over hun onderzoek. De
voltooide scriptie wordt ingediend op de datum die aan het begin van het
college wordt afgesproken.

Toetsvorm

Verplichte deelname aan colleges, actieve inbreng, slotpresentatie.

Vereiste voorkennis

Alle eerste- en tweedejaars onderdelen moeten zijn afgerond.

Literatuur

Individueel, al naar gelang het scriptieonderwerp. Aanbevolen
handboeken: Umberto Eco, Hoe schrijf ik een scriptie en Warna
Oosterbaan, Een leesbare scriptie. Gids voor het schrijven van
scripties, essays en papers.

Doelgroep

Alle derdejaars studenten Literatuur en samenleving: Nederlands.

Overige informatie

Het vak wordt niet afgesloten met een cijfer, maar met de aantekening
voldoende of onvoldoende. In het geval van een voldoende worden de
studiepunten toegekend op het moment dat de scriptie is goedgekeurd.

Algemene informatie

Vakcode L_NABALESCOL
Studiepunten 3 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. P.H. Moser
Examinator dr. P.H. Moser
Docenten dr. P.H. Moser

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: