Minor Toetsende statistiek

2018-2019

Doel vak

Je kent de theoretische basis van beschrijvende en inferentiële
statistiek op toegepast niveau.
Je kunt denken over en redeneren met die theoretische basis.
Je hebt inzicht in de mogelijkheden van het gebruik van digitale bronnen
en/of gegevensbestanden in het kader van kwantitatief onderzoek.
Je hebt inzicht in en vaardigheid met de toepassingsmogelijkheden van
relevante ICT-methoden en -technieken bij het onderzoek aan dergelijke
bronnen en bestanden.
Je bent in staat basistechnieken toe te passen voor het beschrijven van
steekproefgegevens en controle van statistische assumpties.
Je bent in staat onderzoeksvragen te beantwoorden op grond van een
aantal inferentiële procedures (o.a. schatten van effectgroottes en
betrouwbaarheidsintervallen en het toetsen van statistische hypothesen)
Je bent in staat de resultaten van statistische analyses conform de
richtlijnen van de APA te rapporteren.

Inhoud vak

Behandeling van de fundamenten van beschrijvende en inferentiële
statistiek op toegepast niveau: descriptieve maten,
geobserveerde scoreverdelingen en de standaardprocedure van een
toetsing. Vervolgens komen de elementaire technieken aan de orde,
gericht op de evaluatie van betrouwbaarheid, relaties
en verschillen.

Onderwijsvorm

Practicum 2 x 2 uur p/w.
Studenten leveren wekelijks een praktijkopdracht in.

Toetsvorm

Multiple choice tentamen en eindopdracht. Beide onderdelen tellen voor
50% mee bij het bepalen van het eindcijfer. Voor beide onderdelen moet
minimaal een 5,0 worden behaald en het gemiddelde moet 5,5 zijn of
hoger. Voor het tentamen hebben deelnemers 90 minuten de tijd.

Literatuur

Cumming, G. & Calin-Jageman (2017). Introduction to the New Statistics.
Estimation, Open Science, & Beyond. New York/London: Routledge.

Doelgroep

BA-studenten opstapminor Journalistiek.

Algemene informatie

Vakcode L_NCBAALG007
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. G. Mulder
Examinator dr. G. Mulder
Docenten dr. G. Mulder

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: