Communicatie en cognitie

2018-2019

Doel vak

Kennis en inzicht: bij dit vak maak je kennis met theorieën over genre
en verwerking van verschillende tekstsoorten: informatief, persuasief en
instructief. Daarbij leer je welke talige kenmerken concreet een rol
kunnen spelen bij de kwaliteit van deze drie tekstsoorten.
Oordeelvorming: door de kennis die je opdoet ben je in staat om teksten
op een analytisch niveau te beschouwen, en te beoordelen op hun
kwaliteit. Toepassen van kennis en inzicht: je kunt problemen in teksten
identificeren en vervolgens oplossen.

Inhoud vak

In deze cursus besteden we aandacht aan drie tekstsoorten: informatief,
persuasief en instructief. Steeds besteden we hierbij aandacht aan
theorieën over genre (welke soorten teksten kun je onderscheiden?),
informatieverwerking (wat onthouden mensen?) en gedragsbeïnvloeding (hoe
overtuig je iemand? Hoe instrueer je iemand?). Die theorieën komen goed
van pas bij het begrijpen van de factoren die bepalen of een tekst zijn
doel bereikt. Aan de hand van voorbeelden leer je de talige fenomenen
(her)kennen die hierbij een rol spelen, zoals fragmentatie en
thematische continuïteit, en krijg je kijk op de daarmee samenhangende
problemen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en practicum (3 x 2 uur per week). Bij
werkcolleges en practicum is aanwezigheid verplicht (minimaal 80% van de
bijeenkomsten).

Toetsvorm

Tentamen (85%) en opdrachten (15%). Beide onderdelen moeten voldoende
zijn.

Literatuur

De definitieve literatuurlijst zal op Canvas worden gepubliceerd.

Doelgroep

2e jaars studenten Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen,
premasterstudenten CIW, opstapminor Journalistiek, en studenten die
minorruimte gebruiken om aan de toelatingseisen CIW-varianten te
voldoen.

Overige informatie

Communicatie en cognitie is een voorkennisvak voor Communicatie en
effectonderzoek. Deze module geldt als voorkenniseis voor de
derdejaarsmodules van de afstudeerrichting Communicatie in organisaties.

Afwijkende intekenprocedure

Voor deze module geldt een uitzondering op de standaard intekenprocedure voor modules van de Faculteit der Geesteswetenschappen (standaard: studenten tekenen zelf in op module, leermethode en tentamen). Voor deze module wordt de werkgroepindeling gemaakt door de docent/vakcoördinator waarna de intekening op werkgroepen door het onderwijsbureau wordt gedaan; studenten kunnen dus wel zelf op de module, het hoorcollege en het tentamen intekenen maar niet op het werkcollege/de werkgroep.

Aanbevolen voorkennis

Je moet Discourse analyse (L_ATBACIW103) gevolgd hebben. Deze eis geldt
niet voor premaster- of minorstudenten.

Algemene informatie

Vakcode L_NCBACIW210
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator A. Boeynaems MA
Examinator A. Boeynaems MA
Docenten R.A.M. van den Heerik MA
A. Boeynaems MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: