Wetenschapscommunicatie voor Bèta-onderzoekers

2018-2019

Doel vak

Deze cursus heeft zes leerdoelen:
1. Vormen van wetenschapscommunicatie classificeren door daarin de
elementen te duiden die horen bij de in de cursus voorkomende modellen
over wetenschap, communicatie en wetenschapscommunicatie.
2. Een wetenschapscommunicatiestrategie en product creëren die
toepasselijk is voor een nieuwe ontwikkeling of maatschappelijke
vraagstuk gerelateerd aan wetenschap of technologie.
3. Keuzes uitleggen in doelgroep/afzender (of deelnemers), inhoud,
middel, vorm en toon bij de wetenschapscommunicatiestrategieën en
–producten die de student in het dagelijks leven ziet of zelf ontwikkelt
tijdens de cursus.
4. Het belang inzien van maatschappelijke betrokkenheid in de
ontwikkeling van wetenschap en technologie.
5. Herkennen en uitleggen wat het eigen perspectief is op de rol van
wetenschapscommunicatie in the relatie tussen wetenschap en
maatschappij.
6. Verbindingen maken tussen ideeën en perspectieven van verschillende
disciplines in de totstandkoming van een
wetenschapscommunicatiestrategie of -product.

Inhoud vak

Wetenschap heeft verstrekkende gevolgen voor de maatschappij (bv.
biotechnologie, neurowetenschappen, farmaceutische industrie). Maar hoe
kijkt de maatschappij eigenlijk naar wetenschappelijke ontwikkelingen?
Wat vindt de industrie van nieuwe wetenschappelijke inzichten? Hoe
reageren maatschappelijke organisaties of het brede publiek? Deze
maatschappelijke visies hebben een grote invloed op de richting die het
onderzoek in de nabije toekomst gaat nemen. Daarom is communicatie over
wetenschap van cruciaal
belang.
In deze cursus raak je vertrouwt met een aantal modellen van
wetenschapscommunicatie, het herkennen van hun toepassingen in de
praktijk en de verschillende soorten publiek die men ermee kan
aanspreken (populariseren voor leken, informatieoverdracht voor de
industrie, faciliteren van interdisciplinair onderzoek in de wetenschap,
participatie van burgers en patiënten in onderzoek). Door middel van
opdrachten raak je bekend met de praktische kant van
wetenschapscommunicatie, bijvoorbeeld wetenschapsjournalistiek,
voorlichting, dialogen en debatten, etc. De opdrachten worden deels
individueel uitgevoerd en deels in een groep.

Onderwijsvorm

Dit is een parttime cursus van acht weken (6 ECTS). De totale
studeertijd is 160 uur. De verschillende onderdelen nemen de volgende
tijd in beslag:

Hoorcolleges 20 uur
Zelfstudie en tentamen 70 uur
Werkcolleges 10 uur
Opdrachten 60 uur

Toetsvorm

Individuele toetsing bestaat uit:
- Schriftelijk tentamen (30%)
- Groepsopdrachten (20%)
- Individuele opdrachten (50%)
Alle onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.

Literatuur

Bij deze cursus hoort het boek: Frans van Dam, Liesbeth de Bakker en
Anne M. Dijkstra (2014) Wetenschapscommunicatie, een kennisbasis. Boom
Lemma uitgevers. ISBN: 978-94-6236-424-0.

Doelgroep

Keuzecursus voor tweedejaars en derdejaars BSc Biomedische Wetenschappen
en Biologie en tweedejaars BSc Gezondheid en Leven, major Biomedische
Wetenschappen of Gezondheidswetenschappen. Ook te volgen voor de Bsc
binnen Aardwetenschappen en Exacte Wetenschappen. Speciaal aanbevolen
voor studenten die overwegen de C-variant (wetenschapscommunicatie) of
M-variant (beleid en management) van de Master MPA wilt doen. Deze
cursus is ook een uitdagende praktische, doch theorie-gebaseerde
aanvulling op de cursus Gezondheidscommunicatie.

Overige informatie

We werken met enkele gastsprekers die een maand voor de cursus bekend
zullen zijn.

Toelichting Canvas

Alle communicatie voor deze cursus verloopt via Canvas.

Algemene informatie

Vakcode AB_470185
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. M.G. van der Meij
Examinator dr. J.F.H. Kupper
Docenten J.W. Schuijer
drs. ir. A. Fraaije
dr. ir. M.G. van der Meij
dr. J.F.H. Kupper
dr. B.J. Regeer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: