Schrijvershuisbezoeken

2018-2019

Doel vak

Op basis van interviews met een aantal hedendaagse schrijvers en de
analyse van een van hun recente literaire werken:

- Kennismaken met literatuuropvattingen van deze schrijvers;
- Kennismaken met secundaire literatuur over het begrip poëtica en
vaardigheid ontwikkelen in het kritisch hanteren van dit
literatuurwetenschappelijke concept;
- Leren reflecteren op het scheppingsproces van een literair werk.

Inhoud vak

Onder leiding van de ‘vrije schrijver’ aan de VU
2018-2019, en Jacqueline Bel wordt een bezoek gebracht aan vier
schrijvers.
Elk van de bezoeken wordt in de daaraan voorafgaande week grondig
voorbereid op basis van de lectuur van een of meer werken van deze
auteur. Telkens vormt één werk, in combinatie met het zoeklicht
'poëtica', het uitgangspunt voor deze bezoeken. Vragen die aan de orde
komen zijn: wat is de literatuuropvatting van deze schrijver? Welke
kwesties houden hem/haar bezig? Hoe gaat de schrijver te werk? In
hoeverre is het schrijven voor hem of haar een beroep?

Onderwijsvorm

Werkcolleges van 2 uur per week en huisbezoeken (daarvoor is een middag
gereserveerd) onder leiding van de 'vrije schrijver' en Jacqueline Bel.
Er worden vier schrijvers bezocht. De namen worden spoedig bekend
gemaakt.

Toetsvorm

Actieve participatie en deelopdrachten (moet voldoende zijn). Colleges
moeten altijd grondig zijn voorbereid conform de instructies uit de
studiehandleiding. Afrondend eindwerkstuk (100 procent) of schriftelijk
tentamen (100 procent). Beide toetsvormen moeten voldoende zijn.

Vereiste voorkennis

Geen, maar het college Meesterwerken uit de wereldliteratuur dient
tegelijkertijd gevolgd te worden.

Literatuur

Een werk van de 'vrije schrijver' en van de schrijvers
aan wie een huisbezoek gebracht wordt; secundaire literatuur over deze
schrijvers en secundaire literatuur over poëtica-onderzoek (Van den
Akker/Dorleijn, Sötemann).

Doelgroep

De minor staat open voor alle bachelorstudenten.

Overige informatie

Aanwezigheid verplicht (80%). Alleen met een geronde reden kan iemand
afwezig zijn. Is een student door omstandigheden vaker afwezig dan
toegestaan dan kan dit eventueel worden gecompenseerd met een extra
opdracht.

Algemene informatie

Vakcode L_NNBAALG002
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J.H.C. Bel
Examinator prof. dr. J.H.C. Bel
Docenten prof. dr. J.H.C. Bel

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: