Practicum bio-analytische chemie voor MNW

2018-2019

Doel vak

Het verwerven van kennis en het opzetten en uitvoeren van analytische
technieken die gebruikt kunnen worden bij de (kwantitatieve) bepaling
van geneesmiddelen, eiwitten en endogene componenten in biologische
systemen.

Inhoud vak

In een geïntegreerd hoorcollege en practicum komen de technieken aan de
orde die gebruikt kunnen worden voor zowel de kwalitatieve als
kwantitatieve bepaling van geneesmiddelen, de hierbij horende
metabolieten en/of ontledingsproducten, en/of eiwitten in een
biologische matrix. Dit betekent dat aan de hand van de fysisch-
chemische eigenschappen van de te onderzoeken verbindingen geleerd wordt
hoe een protocol moet worden opgesteld waarmee deze verbindingen bepaald
kunnen worden. Verschillende analytische technieken worden tijdens de
colleges en het practicumdeel behandeld en uitgevoerd om te onderzoeken
verbindingen te analyseren. Er wordt ook geleerd hoe analytische
systemen zelf op te
zetten en werkend te krijgen. Er zal gewerkt worden met vloeistof en gas
chromatografie, en met dunne laag chromatografie. De verkregen
resultaten
worden in een verslag weergegeven. Het meten en berekenen van
chromatografische parameters speelt een belangrijke rol in deze cursus.

Onderwijsvorm

Geïntegreerd hoorcollege en projectmatig practicum onderwijs, waarbij de
student aan de hand van deelopdrachten zelf de analyses zal
voorbereiden, inclusief het verzamelen en beschrijven van the
theoretische achtergronden. De student zal alle noodzakelijke gegevens
beschrijven, de voorschriften volledig moeten kunnen uitleggen en de
student zal de experimenten zelf vorm moeten geven en uitvoeren.

Toetsvorm

1) Beoordeling van de praktische activiteiten inclusief voorbereiding,
experimentele vaardigheden en het bijhouden van het labjournaal.
Verplichte aanwezigheid bij de hoorcolleges zijn onderdeel hiervan.
2) Schriftelijke verslaglegging. In de verslaglegging zal de
beschrijving van de experimenten, de resultaten en de discussie van de
verkregen
resultaten worden weergegeven. Ook alle relevante chromatografische
parameters zullen berekend worden en worden weergegeven in een verslag.
In de verslaglegging worden de theoretische achtergronden van de
gebruikte analytische technieken ook beschreven. De verslaglegging
behelst een
verslag, protocollen en meetrapporten.

Beide onderdelen tellen gelijkwaardig mee in de eindbeoordeling en geen
van beide onderdelen mag lager dan een 5.5 zijn.

Literatuur

Materiaal beschikbaar gesteld door de docenten. Uitgebreide informatie
over de behandelde stof kan worden gevonden in D.C. Harris, Quantitative
Chemical Analysis, Eighth Edition, W.H. Freeman and Company, New York,
2010.

Overige informatie

Docent: dr. J. Kool

Algemene informatie

Vakcode XB_42004
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. J. Kool
Examinator dr. J. Kool
Docenten dr. J. Kool
dr. O.P.J. van Linden

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: