Biochemie

2018-2019

Doel vak

De hoorcolleges/werkcolleges zullen inzicht geven in de basisprincipes
van de bouwvan levende cellen, de chemische structuur van de
bestanddelen van cellen en de manier waarop macromoleculen (eiwitten,
DNA, RNA, lipiden)gebruikt worden om cellen te laten functioneren. Er
zal wordeningegaan op de wijzewaarop signalering in en tussen cellen
plaatsvindt en hoe chemischesignaalstoffen en geneesmiddelen hierop
kunnen aangrijpen. Verder zal aandacht worden gegeven aan de manier
waarop cellenenergie winnen uit de afbraakvan voedingsstoffen en deze
energie gebruikt wordt voor groei en celdeling. De basisprincipes van de
moleculaire biologie van de levende cel,de manier waarop genetische
informatie in cellen wordt opgeslagen en verwerkt (DNA>RNA>eiwit, DNA
replicatie, transcriptie en translatie). Alle besproken aspecten van
cellulair functioneren zullen worden geplaatst in het licht van
mogelijke pathologie die optreed als ontregeling plaatsvindt.

Inhoud vak

Met de ontrafeling van het menselijk genoom en de vooruitgang binnen
delevenswetenschappen komen we steeds meer te weten over de rol
vanverschillende biomoleculen in belangrijke cellulaire processen. In
hetvak Cellulaire Biochemie wordt aandacht besteed aan de belangrijke
componenten van cellen en hun functie. Hierbij worden verschillende
typen cellen, celorganellen, cellulaire componenten (eiwitten, DNA/RNA
en lipiden) en de bouwstenen waaruit deze macromoleculen zijn opgebouwd,
worden behandeld. Eiwitstructuuren functie, in signaaltransductie en het
metabolisme (enzymen, Michaelis-Menten kinetiek,allostere effecten,
metabole/signaal transductie pathways) zullen behandeld worden. Met name
de eiwitmoleculen die betrokken zijn bijbelangrijke cellulaire processen
zoals cellulairecommunicatie, membraantransport, celdeling en apoptosis
zullen aandacht krijgen. Hierbij zaldaar waar mogelijk aandacht besteed
worden aan de wijze waaropverstoring van deze processen kan leiden tot
het ontstaan van ziektes(o.a. kanker, astma, Parkinson). In het
bijzonder worden de klasse vanG eiwit-gekoppelde receptoren, ionkanalen
en tyrosine kinase receptorenbesproken, aangezien deze receptoren
belangrijke aangrijpingspunten zijnvoor geneesmiddelen.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges (2 of 3x2 hr/week), Canvas opdrachten en
tussentoetsen
en zelfstudie.

Toetsvorm

Deeltentamens en Canvas toetsen.

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

Alberts, B. e.a., Essential Cell Biology 4rd ed, 2014.

Doelgroep

1MNW, 1SBI

Algemene informatie

Vakcode X_401109
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. J.C. Vos
Examinator dr. ir. J.C. Vos
Docenten dr. ir. J.C. Vos
dr. M.H. Siderius
dr. S. Heukelom

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: