Innovatieproject diagnostiek & gezondheid

2018-2019

Doel vak

Het voornaamste doel van dit project is om te ervaren wat
ondernemerschap inhoudt binnen het medisch-fysisch domein, in het
bijzonder de klinische en moleculaire diagnostiek, en hiervoor
specifieke kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Specifieke leerdoelen:

Science
- Kennismaken met medisch-fysisch onderzoek van (het netwerk van) de VU;
- Begrijpen van onderliggende medisch-fysische concepten van dit
onderzoek;
- Vertalen van ideeën en vindingen naar waardevolle toepassingen.

Ondernemerschap
- Context van ondernemen: Het kunnen doorgronden van de kernaspecten van
business modellen in het medisch-fysisch domein.
- Proces van ondernemen: Het op gestructureerde wijze kunnen ontwikkelen
van business modellen aan de hand van gevalideerde inzichten die zijn
verkregen door het raadplegen van een breed scala aan informatiebronnen
(inclusief “tacit knowledge” van relevante actoren) en gericht op
waardecreatie. De nadruk ligt hierbij op het maken van de de koppeling
tussen technologische mogelijkheden en (klinische) behoeften.
- Competentie van ondernemen: Het identificeren van vaardigheden en
attitudes relevant voor de competentie ondernemen en deze bewust
ontwikkelen gedurende het vak.

Inhoud vak

Op de VU, het Vumc en elders in Nederland vindt onderzoek plaats op het
gebied van beeldvorming en moleculaire diagnostiek. De kennis en ideeën
die hier worden opgedaan biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van
nieuwe toepassingen, die van waarde kunnen zijn voor de geneeskunde en
het medisch onderzoek.

In dit innovatieproject kruip je in de huid van een ondernemer en ga je
de VU, het VU Medisch Centrum (VUmc) of bedrijven in haar netwerk helpen
om vindingen te vertalen naar de markt. Hiervoor ga je in groepen aan de
slag met een eigen “casus”; een actuele en uit het onderzoek afkomstige
vinding of technologie met een mogelijke toepassing in de klinische of
moleculaire diagnostiek. Voor al deze casussen is er een aanleiding
(technologie met een potentieel toepassingsgebied), maar het is nog niet
duidelijk of en hoe er precies waarde gecreëerd kan worden. In deze
cursus ga je daarom op onderzoek uit om een business model te
ontwikkelen voor jouw specifieke casus.

Je verdiept je in de exact-wetenschappelijke aspecten en in de business
aspecten van je casus. Belangrijke aannames toets je door zelf
literatuuronderzoek te doen en interviews met “key stakeholders” af te
nemen. Gedurende het project werk je middels opdrachten aan de
verschillende onderdelen van het business model. De resultaten van je
onderzoek presenteer je in een beknopt verslag, een eindpresentatie en
een poster.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen en uitvoering van opdrachten in teamverband.
Let op: Het project valt in periode 3 en vereist derhalve een voltijds
studie-inzet.

Toetsvorm

Het eindcijfer wordt bepaald door een gewogen gemiddelde van de
verschillende toets-onderdelen. Tussen haakjes staat of het een groeps-
of individueel resultaat betreft:

1. Diverse opdrachten (groepsresultaat)
2. Eindverslag (groepsresultaat)
3. Posterpresentatie (groepsresultaat)
4. Voortgangspresentaties (groepsresultaat; voldoende/onvoldoende)
5. Kennistoets (individueel resultaat)

Daarnaast kan het eindcijfer aanpast worden aan de hand van peer-to-peer
assessment, waarbij je individuele bijdrage aan het groepswerk door je
teamleden wordt beoordeeld. De docent beslist in overleg met de
teambegeleiders of er een aanpassing wordt gemaakt aan het individuele
eindcijfer en hoe groot deze aanpassing zal zijn.

Randvoorwaarden
- Om het vak met een voldoende resultaat te kunnen afronden, is het
nodig om op alle hierboven genoemde onderdelen minimaal een 5.5 of een
voldoende (bij geen cijfer) te behalen.
- In het innovatieproject staat samenwerking met medestudenten centraal.
De coördinator heeft het recht om een student tijdens de cursus uit te
sluiten van verdere deelname als de inzet van de studente onvoldoende is
en/of deze het samenwerkingsproces met medestudenten verstoord.
- Bij een onvoldoende eindresultaat bepaalt de coördinator of het
mogelijk is om te herkansen met een individuele opdracht, danwel dat de
student opnieuw moet deelnemen aan het innovatieproject in het volgende
collegejaar.
- Er geldt een verplichte aanwezigheid voor presentatie-bijeenkomsten,
bijeenkomsten met de teambegeleider, en een aantal colleges. Zie de
vakwijzer voor meer informatie over de verplichte bijeenkomsten, de
cijferbepaling en eventuele compensatieregelingen.
- Er worden in het project strikte deadlines gehanteerd. Het
overschrijden van deze deadlines kan resulteren in een onvoldoende
beoordeling voor het betreffende onderdeel. Zie de vakwijzer voor meer
informatie.

Vereiste voorkennis

Een goede basiskennis van de exact-wetenschappelijke achtergrond van
life sciences (en bijbehorende fysische en chemische principes) is een
vereiste.
Voor SBI-, MNW- en FAR-studenten geldt dat zij het vak Calculus (X_
400617) moeten hebben gehaald.

Literatuur

- Alexander Osterwalder, Business Model Generatie, Kluwer, 2010
- Grit, R., ‘Projectmanagement’, 6e druk, Noordhoff Uitgevers B.V.,
Groningen/Houten, 2011 (ISBN 978-90-01-79093-6)
- Overige te bestuderen stof en achtergrondinformatie wordt tijdens de
cursus via Canvas ter beschikking gesteld.

Doelgroep

- 2SBI (verplicht vak)
- Studenten in de natuurwetenschappen die deelnemen aan de verbredende
minor SBI ("Minor SBI for Science studenten") (verplicht vak)
- 3MNW, 3S, 3FAR (keuzevak)

Overige informatie

Het project valt in periode 3 en vereist een voltijds studie-inzet. De
student zal voltijds beschikbaar moeten zijn voor deelname aan
groepswerk. Het
aantal contacturen ligt tussen de 8 en 12 uur per week. Enige
basiskennis van bedrijfskunde en sociale
wetenschappen is gewenst,
bijvoorbeeld door deelname aan de volgende vakken:
- Kernthema’s organisatiewetenschappen
- Technology & Innovation

Kennis en vaardigheden opgedaan uit onderstaande vakken kunnen goed
worden benut:
- Inleiding SBI
- Innovatiewetenschappen
- Ondernemerschap & Innovatie
- Innovatieproject Geneesmiddelen
- Innovatieproject Energie
- Van gen tot geneesmiddel
- Fysica en medische fysica 1
- Levende chemie
- Analyse en diagnostiek

Afwijkende intekenprocedure

Aanmelden via VUnet.

Aanbevolen voorkennis

Enige basiskennis van bedrijfskunde en sociale wetenschappen is gewenst,
bijvoorbeeld door deelname aan de volgende vakken:
- Kernthema’s organisatiewetenschappen
- Technology & Innovation

Kennis en vaardigheden opgedaan uit onderstaande vakken kunnen goed
worden benut:
- Inleiding SBI
- Innovatiewetenschappen
- Ondernemerschap & Innovatie
- Innovatieproject Geneesmiddelen
- Innovatieproject Energie
- Van gen tot geneesmiddel
- Fysica en medische fysica 1
- Levende chemie
- Analyse en diagnostiek

Algemene informatie

Vakcode X_420225
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. I. Heller
Examinator dr. ir. I. Heller
Docenten dr. ir. I. Heller
dr. E. Ruijter
dr. K.D. Augustijn

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: