Differentiaalvergelijkingen

2018-2019

Doel vak

Na afloop van de cursus kan de student
a) Een eerste-orde differentiaalvergelijking oplossen d.m.v. scheiden
van variabelen of een integrerende facor.
b) Een richtingsveld tekenen.
c) Een tweede-orde lineaire differentiaalvergelijking met constante
coëfficiënten oplossen.
d) Een machtreeksoplossing vinden van een lineaire
differentiaalvergelijking.
e) Een Laplace-transformatie uitrekenen en hiermee een
differentiaalvergelijking oplossen.
f) Een stelsel eerste-orde differentiaalvergelijkingen oplossen.
g) Een fase-diagram tekenen en de stabiliteit van een oplossing bepalen.
h) Een Fourierreeks, Fourier-sinus-reeks of Fourier-cosines-reeks
uitrekenen.

Inhoud vak

Het leren van de theorie en praktijk van gewone
differentiaalvergelijkingen (dv). Theorie en technieken die behandeld
worden zijn:
a) Scheiden van variabelen en Integrerende factor bij een eerste-orde
dv.
b) Existentie en eenduidigheid van een oplossing.
c) Lineaire dv van hogere orde: algemene oplossing, onafhankelijkheid
van oplossingen, particuliere oplossing.
d) Machtreeksoplossingen bij een lineaire dv.
e) Laplace transformatie en beginwaardeproblemen.
f) Stelsels eerste-orde dv: eliminatie- en eigenwaarde-methode.
g) Evenwichtsoplossingen, fase-diagrammen, stabiliteit.
h) Fourier-reeksen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2 keer 2 uur per week) en werkcollege (1 keer 2 uur per
week).

Toetsvorm

Een schriftelijk deeltentamen halverwege de cursus en een schriftelijk
eindtentamen na afloop van de cursus. Details over de inhoud van ieder
tentamen en het tot stand komen van het eindcijfer worden vermeld in
Canvas.

Literatuur

"Elementary differential equations with boundary value problems", C.H.
Edwards and D.E. Penney, Pearson new international edition (6e),
Pearson.

Doelgroep

2 MNW

Aanbevolen voorkennis

Algebraïsche basisvaardigheden en basistechnieken uit de differentiaal-
en integraalrekening zoals behandeld in een cursus Calculus.

Algemene informatie

Vakcode X_420556
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. ir. R.F. Swarttouw
Examinator dr. ir. R.F. Swarttouw
Docenten dr. ir. R.F. Swarttouw

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: